Stosowanie klauzul społecznych w praktyce dwie strony medalu

advertisement

Klauzula społeczna to instrument polityki
społecznej, który pozwala instytucjom
zamawiającym określić wymagania o
charakterze społecznym lub
środowiskowym związane z realizacją
zamówienia. Warunki te nie mogą
pośrednio ani bezpośrednio dyskryminować
żadnej z grup społecznych, ale mogą
zachęcać m.in. do zatrudniania osób
mających trudności z integracją społeczną
czy zwalczania bezrobocia.


Dwie dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. dają możliwość wprowadzania
klauzul społecznych.
Dopiero w 2009 roku w prawie zamówień
publicznych pojawiła się możliwość stosowania
klauzul społecznych wprowadzona poprzez
zmianę ustawy o spółdzielniach socjalnych
(art. 29, ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych) co umożliwia stosowanie przez
zamawiającego preferencji dotyczących
wykonawców, stosujących instrumenty
wspomagające pracowników.

Zamawiający może zatem określić w
zamówieniu, że chce by było ono
realizowane przez osoby bezrobotne,
młodocianych w celu przygotowania
zawodowego, osoby niepełnosprawne,
bezdomnych, uzależnionych od alkoholu
lub narkotyków po zakończeniu przez nich
terapii, chorych psychicznie, zwalnianych z
zakładów karnych czy uchodźców.
Oznacza to, że realizacji zadań publicznych
mogą się podjąć także podmioty ekonomii
społecznej.

Jeśli zamawiający zdecyduje się na
zastosowanie klauzuli społecznej, powinien
w specyfikacji zamówienia określić liczbę
osób np. bezrobotnych czy
niepełnoprawnych, których zatrudnienie
jest wymagane, minimalny okres ich pracy,
sposób dokumentowania ich zatrudnienia,
uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełnienia przez wykonawcę
wymagań w zakresie zatrudnienia oraz
sankcję z tytułu ich niespełnienia.
Wskazaliśmy grupę os.
niepełnosprawnych, ponieważ nie
chcieliśmy ryzykować z udowadnianiem.
 Specjalnie użyliśmy „spółdzielcza” ze
względu na zachętę dla spółdzielni
socjalnej z naszego terenu.
 Jasno wskazujemy, że wymagamy
zatrudnienia osób z grup
defaworyzowanych do tego zadania.


Prawo do kontroli realizacji klauzul
powinno być oznaczone przypisem nt.
uzyskania zgody dla wykonawcy od
pracownika na wgląd i kontrolę jego
danych osobowych i informacji
zawartych w umowach przez
zamawiającego.

Zamawiający zmodyfikował zapisy
dotyczące kar umownych – sztywno
zapisując w kolejnych umowach i
procedurach zatrudnienie os.
niepełnosprawnych jako warunek
obligatoryjny.
Klauzule społeczne w procesie
zamówień publicznych to sposób na
wyrównanie szans w dostępie do rynku
pracy grup defaworyzowanych, a nie
pomoc i wsparcie dla spółdzielni
socjalnych.
 Są sposobem na kryzys ponieważ koszty
pracy są niższe. Porównywalne
zamówienia są o ok. 20% tańsze.

Pracownicy objęci zatrudnieniem w
ramach klauzul są mniej mobilni, więc
kreują rozwój lokalny.
 Nie ma sensu stosować klauzul w każdym
zamówieniu. Musimy mieć komfort
czasowy dla spokojnego wydawania
środków niejednokrotnie rządowych lub z
Komisji Europejskiej. W Brzezinach co
drugi przetarg na roboty zawiera klauzule.

W 2012 roku G M Brzeziny zamierza
przeprowadzić co najmniej 5
postępowań z klauzulą społeczną na
minimalnym poziomie zatrudnienia 12 os.
niepełnosprawnych i bezrobotnych.
 W związku z wejściem w życie nowej tzw.
ustawy śmieciowej G M Brzeziny przy
wyborze operatora zastosuje wyłączenia
z art. 22 ust. 2.


Dziękuję z uwagę i zapraszam do
dyskusji.
Download