odczynniki

advertisement
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
Znak sprawy: ZP/CBiIMO/125/2013/P
Załącznik nr 3 SIWZ
Opis wymagań techniczno - funkcjonalnych/
Formularz ofertowo – cenowy
(część szczegółowa dla zadania nr 3)
Pozycja
OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH
(RODZAJ
SPRZĘTU
Stanowisko do badań procesu aktywowania folii
/dwa podzespoły o wymaganiach jak poniższej/
Wyszczególnienie
oferowanego
(np. marka producenta,
nr katalogowy)2
CENA ZA
ZAOFEROWANY
RODZAJ SPRZĘTU3
A
B
C
D
1
Formularz ofertowy/ część wypełniana
przez Wykonawcę1
W skład stanowiska wchodzą dwa następujące podzespoły:
Podzespół 1 stanowiska: Aktywator (1 sztuka)
o następujących wymaganiach minimum:
1
Przed wypełnieniem zapoznać się w szczególności z działem X oraz działem XI ust. 6 pkt 1) oraz ust. 10 SIWZ
2
Zob. dział XI ust. 6 pkt 2) SIWZ. Można podać markę producenta i nr katalogowy odrębnie dla Aktywatora i odrębnie dla Przewijarki
CENA ZA DANY RODZAJ SPRZĘTU w zadaniu skalkulowana stosownie do postanowień działu X ust. 3 – 8 SIWZ. RODZAJEM SPRZĘTU w ZADANIU
jest całe stanowisko do badań procesu aktywowania folii jako całość. Należy zatem podać jedną kwotę, na którą składać się będzie cena za Aktywator
i cena za Przewijarkę
3
1
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
Znak sprawy: ZP/CBiIMO/125/2013/P
Załącznik nr 3 SIWZ
a) Aktywator musi zawierać (obejmować):

Generator tranzystorowy, wykonany w technice IGBT o mocy
znamionowej 1,0kVA, i zasilaniu 3N 400/230V, 50Hz,

Transformator WN, olejowy na rdzeniach ferrytowych

Stacja aktywowania – szerokość folii (do 400mm), aktywacja na
szerokości 310 mm, przystosowana do jednostronnej aktywacji
folii,

Komplet przewodów (za wyjątkiem przewodu zasilającego
urządzenie)
b) Ponadto, Aktywator musi posiadać:

układ kontroli ruchu folii (blokujący aktywowanie w przypadku
braku przesuwu folii, z chwilą przekroczenia prędkości min
automatyczne wznowienie pracy),

układ kontroli wyładowań (wyłączający aktywowanie w przypadku
wystąpienia zwarć w zespole elektrod),

sygnalizację
dźwiękową
i
wizualną
ww.
stanów
wyładowań),

układ stabilizacji wartości mocy wyjściowej,
2
(zaniku
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
Znak sprawy: ZP/CBiIMO/125/2013/P
Załącznik nr 3 SIWZ

możliwość zdalnego uruchomienia/zatrzymania pracy przez inne
urządzenie,

płynną regulację poziomu mocy wyjściowej w przynajmniej jeden
z dwóch podanych niżej sposobów:

potencjometrem - przy sterowaniu ręcznym; lub

automatycznie, proporcjonalnie do prędkości przesuwu folii
– przy sterowaniu automatycznym,

możliwość kształtowania charakterystyki moc=f(prędkości)

układ
PDM
-
sterowanie
fazowe,
(z
możliwością
jego
odłączenia/załączenia). Układ ten ma zapewniać równomierność
wyładowań niezależną od zadanej mocy co jest istotne zwłaszcza
przy pracy z małą mocą (w tradycyjnym sterowaniu moc
wyjściowa jest regulowana przez zmianę napięcia wyładowań,
przy PDM napięcie wyładowań jest niezmienne (maksymalne)
regulowana jest wartość skuteczna prądu,

cyfrowy wyświetlacz mocy wyjściowej wyskalowany w % mocy
maksymalnej.
c) Ponadto:

wszystkie elementy Aktywatora muszą być wykonane z materiałów
3
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
Znak sprawy: ZP/CBiIMO/125/2013/P
Załącznik nr 3 SIWZ
odpornych na działanie ozonu (aluminium, stal kwasoodporna, tworzywa
sztuczne, elementy stalowe
np. osłony , malowane proszkowo
w kolorach z palety RAL),

elektrody wyładowcze Aktywatora muszą być wykonane ze specjalnego
profilu wieloostrzowego – anodowanego, zapewniające optymalne
parametry obróbki

elektrody walcowe Aktywatora muszą być pokryte wężem silikonowym
(w przypadku jego uszkodzenia bardzo łatwa wymiana),
d) Oferowany Aktywator musi również:

umożliwiać precyzyjną nastawę wielkości i równoległości szczeliny
wyładowczej (regulacja 4-punktowa dla każdej elektrody)

zapewniać
stację
aktywowania
wyposażoną
w
króciec
fi
50
do podłączenia z instalacją wyciągu ozonu.
Podzespół 2 stanowiska: Przewijarka (1 sztuka)
o następujących wymaganiach minimum:
a) Przewijarka musi umożliwiać:

przewijanie folii z bobiny na bobinę przez strefę wyładowań (stacje
aktywowania)

aktywowanie próbek folii przymocowanych do taśmy nośnej pracującej
4
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
Znak sprawy: ZP/CBiIMO/125/2013/P
Załącznik nr 3 SIWZ
w obiegu zamkniętym
b) Ponadto, konstrukcja Przewijaka musi umożliwiać:

rozbudowę stanowiska o kolejne stacje aktywowania np. do dwustronnej
aktywacji lub aktywacji folii metalizowanych.
c) Przewijarka musi być wyposażona:

w bezstopniową regulację prędkości przesuwu folii z wyświetlaczem
prędkości liniowej. Regulacja prędkości od 0 do min 20m/min.

Nawijak i odwijak wykonane jako wałki rozprężne, przystosowane
do mocowania bobin folii na gilzach o średnicy wewnętrznej 76mm. Max.
średnica zewnętrzna bobiny 100mm, max. szerokość bobiny 320mm

Konstrukcja Przewijarki stacjonarna, na stopach regulowanych +/-50mm.
Wymagania dodatkowe dla całego stanowiska:

Stanowisko (aktywator, Przewijarka) będzie wyposażone w wewnętrzną
instalacje wyciągu ozonu z możliwością przyłączenia do 4 stacji
aktywowania

Wymagana minimalna długość gwarancji jakości na zaoferowane
stanowisko (ww. podzespoły i ich części składowe): 12 miesięcy licząc
od podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu odbioru, o
którym mowa w dziale XVI ust. 5 SIWZ
5
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego
Znak sprawy: ZP/CBiIMO/125/2013/P
Załącznik nr 3 SIWZ
Formularz cenowy dla zadania nr 3 (wypełnia Wykonawca):
1) Oświadczam, iż całego zadania nr 3 (CENA ZA ZADANIE stanowiąca kwotę w kolumnie D powyższej tabeli)
wynosi……………………………….. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)
2) Oświadczam, iż oferowany w powyższej tabeli SPRZĘT (stanowisko do badań procesu aktywowania folii) spełnia wszystkie wymagania
wskazane w kolumnie B tej tabeli. W załączeniu przedstawiam opis oferowanego SPRZĘTU, wymagany na podstawie działu XI ust. 7 i 8
SIWZ.
3) Oświadczam, iż w ramach maksymalnego 56 dniowego terminu wskazanego w dziale V SIWZ całość przedmiotu zamówienia składającego się
na zadanie nr 3 wykonam z zachowaniem tego terminu nie później niż w ciągu ........................ 4 dni od daty zawarcia Umowy o zamówienie
mającej za przedmiot zadanie nr 3
..................................................................................................
/Podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/
Miejsce wykropkowane zalecane do wypełnienia przez Wykonawcę. Pod rygorem odrzucenia oferty na zadanie nr 3 nie można wpisać terminu dłuższego niż 56 dni od daty zawarcia Umowy o zamówienia
mającej za przedmiot zadanie nr 3.
4
6
Download