Załącznik nr 2 do SIWZ - Teatr Muzyczny w Lublinie

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
NAI 3330-03/12
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
tel./fax: .........................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................
Składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę reflektorów oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła zgodnie z załącznikiem
nr 1 do SIWZ.
I. Wartość całej oferty wynosi /brutto/ : ........................................................................ zł
(słownie zł: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................. )
............................................................................................................................................. )
II
Oferuję:
reflektory automatyczne typu „ruchoma głowa” typu WASH z LED-owymi źródłami światła:
producent...................model..................typ................
profilowa
oprawa
z
LED-owymi
.......model...............typ..............
źródłami
światła:
producent.........
III. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia
przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie zgłaszam do nich
zastrzeżeń.
Akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia).
Złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie minimalne parametry wymagane przez
Zamawiającego.
Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku przyznania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ
i złożonej ofercie.
NAI 3330-03/12
Załącznik nr 2 do SIWZ na dostawę reflektorów oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oferta zawiera ..................ponumerowanych stron.
................................, dn. .......................................
..................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
* W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy
zamieścić informację „nie dotyczy”.
NAI 3330-03/12
Załącznik nr 2 do SIWZ na dostawę reflektorów oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards