Załącznik Nr 2 miał , rozmiar pliku : 15 kB

advertisement
Załącznik Nr 2
………………………………………...
/pieczęć oferenta/
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na dostawę (sprzedaż) 3000 ton opału węgiel miał
w okresie od podpisania umowy do 31.03.2018 roku niniejszym oświadczam, że:
1. Wniesiono wymagane wadium, co potwierdzam przedłożonym dokumentem.
2. Zapoznałem się z postanowieniami SIWZ , do których nie wnoszę zastrzeżeń.
3. Uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ akceptuję bez zastrzeżeń. Na dowód
tego zaparafowano każdą stronę wzoru umowy i taki wzór dołączono do oferty.
5. Potwierdzam terminy wykonania zamówienia określone w SIWZ
6. Posiadam uprawnienia pośredniczącego podmiotu węglowego.
7. Spełniam warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie
zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
8. Nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne.
9. Nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia, lub wykonując je nienależycie,
a która to szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
10. Nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości.
11. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu i żadne
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe.
12. Zapoznałem się z instrukcją reklamacyjną „Zasady postępowania reklamacyjnego
przy dostawach opału loco magazyn PEC” oraz „Instrukcją pobierania
i przygotowywania próbek opału do badań laboratoryjnych w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie” i w pełni
akceptuję w/w zasady.
…………………………….
/podpis oferenta/
Download