3 zał. 1 Formularz ofertowy

advertisement
Nr sprawy: ZP-26-1/2015
Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………
/Pieczęć Firmowa Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
w związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na:
usługa dotycząca udzielenia kredytu w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym
w kwocie 1.500.000 zł
Oferujemy realizację w/w zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i objętym ogłoszeniem,
w/g poszczególnych składników:
Oferowana cena kredytu (koszt całkowity kredytu) wynosi: ........................................ PLN
(słownie: .............................................................................................................................. PLN),
w tym:

Oprocentowanie kredytu = WIBOR 1M (2,61) + marża Banku …..….. %

Prowizja …...… %
Oświadczamy, że:
1) spełniamy wszystkie warunki, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków,
cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
3) na podstawie art 26 ust 2d uPZP oświadczam, że należę – nie należę* do grupy kapitałowej
i składam – nie składam* listę / listy*, o której mowa w/w artykule
4) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte ,
5) otrzymaliśmy wszelkie konieczne informacje, dotyczące
przygotowania i złożenia oferty ,
realizacji zamówienia oraz
6) przyjmujemy wszystkie warunki wyszczególnione w Rozdziale XVI SIWZ, dotyczące
istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
7) akceptujemy wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą,
8) przedmiot zamówienia wykonamy sami,
Nr sprawy: ZP-26-1/2015
9) oferta została złożona na ................
ponumerowanych od nr .... do nr......
stronach ( kartkach) podpisanych i kolejno
10) upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania
oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w
imieniu Banku jest/są :
.......................................................................................................
11) integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki
i dokumenty )
Integralną część oferty stanowią załączniki:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
…………………………………..
(miejscowość, data)
…………….……..…………….……………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela/
pełnomocnika Wykonawcy)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards