szpital rejonowy

advertisement
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97 - 300 Piotrków Trybunalski
Telefon:
44 645-11-15
44 645-11-19
Tel./Fax:
44 645-11-19
e-mail:
[email protected]
ul. Roosevelta 3
WYKONAWCY
NIP 771-22-21-296
REGON 000315494
Nasz znak:
PZOZ.DZP.P.280.3-189/14
Dział
Zamówień Publicznych
Tel: 44/645-11-21
Fax: 44/647-89-25
e-mail:
[email protected]
Data:. 24.07.2014r.
W nawiązaniu do otrzymanych zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu PZOZ.DZP.PN.280.3-29/2014 na zakup i dostawę n/w
asortymentu dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.
PAKIET 1 – SERWER Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA
PAKIET 2 – ELEMENTY SKŁADOWE SIECI
PAKIET 3 – URZĄDZENIE DO PRZECHOWYWANIA I ODCZYTU DANYCH
- Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w Piotrkowie Tryb. działając
na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zajmuje następujące
stanowisko:
Pytanie 1
SIWZ, pkt.5
Zamawiający wymaga 14 dniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, liczonego od
dnia zawarcia umowy. Według naszej wiedzy, cykl produkcyjny serwera w przypadku
wiodących na rynku producentów sprzętu trwa około 3 tygodni.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści 28 dniowy termin realizacji liczony od dnia
zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Mając na uwadze, iż serwer jest dostosowany przez producenta do konfiguracji pod
Zamawiającego, maksymalny termin dostawy zostanie wydłużony do 28 dni. W przypadku
pozostałego asortymentu, o którym jest mowa w SIWZ nie ulega przedłużeniu termin
realizacji.
W związku z powyższym ulega zmianie zapis SIWZ w zakresie pkt. 5 i otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia
PAKIET 1
Termin realizacji umowy – 28 dni od dnia zawarcia umowy.
Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3 na koszt Wykonawcy.
PAKIET 2 i PAKIET 3
Termin realizacji umowy – 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3 na koszt Wykonawcy.
Pytanie 2
Załącznik 1A do SIWZ, pkt. 3. Serwer, ppkt. 3. Procesory
Zamawiający wymaga w specyfikacji: ”Procesor – zainstalowany jeden procesor
6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności
Passmark CPU Mark wynik min. 8570 pkt.”
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego procesora 6-rdzeniowego w architekturze
x86 osiągającego w oferowanym serwerze w testach wydajności Passmark CPU Mark wynik
min. 8480 pkt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza procesor o wydajności nie mniejszej niż 8480 pkt. w testach
Passmark CPU Mark.
Pytanie 3
W załączniku 1A do SIWZ, pkt. 3. Serwer, ppkt. 14.
Zamawiający wymaga przeglądów i czyszczenia w siedzibie Zamawiającego.
Czy Zamawiający dopuści przeglądy serwisowe przeprowadzone przez autoryzowany serwis
producenta serwera polegający na : testach sprawności podzespołów, sprawdzaniu logów
serwisowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści przeglądy wykonywane zarówno przez autoryzowany serwis
producenta sprzętu lub producenta serwera, pod warunkiem, że czynności związane
z przeglądami i czyszczeniem odbędą się w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 4
Załącznik Nr 7 – wzór umowy§3
Wymóg dotyczący przeszkolenia pracowników Zamawiającego jest zredagowany zbyt
ogólnie, rekomendujemy aby zapisać jaki wymiar czasowo-osobowy ma mieć ten
obowiązek, tak aby można było oszacować jego koszty. Zakładamy, że będzie to
jednorazowe szkolenie.
Odpowiedź:
W przypadku zaproponowania systemu o zastosowaniu równoważnym Zamawiający
wymaga certyfikowanego szkolenia pracowników ok. 400 osób o charakterze
jednorazowym. Szkolenie w małych grupach 10 osobowych po 5 godzin każda. Natomiast
w przypadku spełnienia warunków przedmiotu Zamawiającego szkoleniu podlegać będą
tylko dwie osoby.
Pytanie 5
Załącznik Nr 7 – wzór umowy §4
1. Co jest podstawą do wystawienia faktury na 1 ratę?
2. Kiedy jest płacona 1 rata (po dostawie)?
3. Kiedy jest płacona 2 rata?
4. Co jest podstawą do wystawienia faktury na 2 ratę?
5. Czy może być 1 faktura o dwóch terminach płatności?
6. Do której faktury (1 czy 2 ) ma być dołączony protokół zdawczo-odbiorczy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie jednej Faktury PAKIETU lub PAKIETÓW o dwóch
terminach płatności zgodnie z zapisami § 4 wraz z załączeniem protokołu zdawczoodbiorczego.
Pytanie 6
Załącznik Nr 7 – wzór umowy § 7
Dla zapewnienia racjonalizacji odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy konieczne jest
oddzielenie odpowiedzialności wykonawcy od ryzyka działalności prowadzonej przez
Zamawiającego. Realizując ten postulat proponujemy, aby dodać symetryczny dla stron
zapis:
„4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Stron ogranicza się do rzeczywiście poniesionej
szkody”
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w SIWZ.
Pytanie 7
Załącznik Nr 7 – wzór umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że przez dostarczenie licencji rozumie dostarczenie
uprawnienia licencyjnego od producenta oprogramowania (systemowego) według modelu
umowy licencji tego producenta (powszechnie stosowanej)?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przez dostarczenie licencji rozumie dostarczenie uprawnienia
licencyjnego od producenta oprogramowania (systemowego) według umowy licencyjnej
tego producenta (powszechnie stosowanej).
Informujemy, że na stronie http://przetargi.ipzp.pl/szpital-piotrkow zamieszczono :
1. nowe n/w załączniki:
- Nowy Załącznik Nr 7 „wzór umowy” do SIWZ,
- Nowy Załącznik Nr 1A „Specyfikacja techniczna sprzętu” do SIWZ,
- Nowe zmienione ogłoszenie
które są obowiązujące do składanej oferty w powyższym postępowaniu po uwzględnieniu
udzielonych odpowiedzi
2. nowe zmienione ogłoszenie.
Jednocześnie nadmieniamy, że ulegają zmianie zapisy w SIWZ dotyczący terminu
składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą, który przypada na:
- termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2014r. do godz. 1000.
- termin otwarcia ofert: w dniu 30 lipca 2014r. o godz. 1100.
- termin związania ofertą: do dnia 28 sierpnia 2014r.
Download