Warszawa, 3 kwietnia 2013 roku

advertisement
Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 3 kwietnia 2013 roku
WWPE-ZP1.212.9.1.2013/JH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Usługę zapewnienia przez agencję pracy tymczasowej 11 pracowników do prac technicznobiurowych na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr ZP/10/2013.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Zamawiający – Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu wykonawcy zwrócili się do zamawiającego w trybie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o
wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z powyższym zamawiający udzielił poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy zamawiający posiada bazę jedenastu osób, które zostaną zatrudnione do prac technicznobiurowych przez Agencję Pracy Tymczasowej, czy też agencja będzie musiała rekrutować osoby na
wskazane stanowisko od początku?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią § 1 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ:
„Przedmiotem umowy jest kierowanie zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników do prac
techniczno-biurowych w liczbie do 11 osób na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, której zakres został określony w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.” Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia osób spełniających wymagania określone przez
Zamawiającego w OPZ i kierowanie ich do pracy na rzecz Zamawiającego. Wskazywanie osób do
zatrudnienia przez wykonawcę nie leży w kompetencjach zamawiającego.
Pytanie nr 2:
W SIWZ ani we wzorze umowy nie ma informacji o formie zatrudnienia pracowników tymczasowych.
Czy zamawiający wymaga aby osoby do prac techniczno – biurowych były zatrudniane na podstawie
umów o pracę tymczasową czy umów cywilnoprawnych? Z załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny wskazuje, że zatrudnieni pracowników tymczasowych
powinno nastąpić na podstawie umów o pracę tymczasową ze względu na ciągły charakter pracy (8
godzin dziennie od pn do pt)?
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez agencję pracy
tymczasowej 11 pracowników do prac techniczno-biurowych na potrzeby realizacji Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje jakie umowy agencja
pracy tymczasowej ma zawrzeć z pracownikami tymczasowymi skierowanymi do pracy na rzecz
Zamawiającego uznając, iż jest to kwestia wewnętrznych regulacji agencji pracy tymczasowej i
obowiązujących ją przepisów prawnych.
Pytanie nr 3:
Czy możliwe jest zatrudnienie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych czy tylko na
podstawie umów o pracę tymczasową?
ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa, tel.: +48 22 542 84 00, 542 84 01, faks: +48 22 542 84 44, 542 84 45
www.wwpe.gov.pl, e-mail: [email protected], NIP: 526-27-35-917
Odpowiedź :
Odpowiedź taka sama jak w przypadku pytania nr 2.
Pytanie nr 4:
Czy pracownicy tymczasowi będą mogli wykorzystywać przysługujący im urlop w naturze czy zostanie
wypłacony im ekwiwalent pieniężny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie reguluje zagadnienia wypłaty ekwiwalentu ani zasad korzystania przez pracowników
tymczasowych z urlopów wypoczynkowych, jako że kwestie te zostały uregulowane w przepisach
obowiązujących, mi. n. w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i
Kodeksie Pracy. Zamawiający w powyższych kwestiach odsyła do ww. przepisów prawa.
Pytanie nr 5:
Czy wstępne badania medycyny pracy będą wykonywane przez zamawiającego czy powinny być
wliczone w koszt marży wykonawcy?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią § 1 i 6 ust 4 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ:
„Przedmiotem umowy jest kierowanie zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników do prac
techniczno-biurowych w liczbie do 11 osób na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, której zakres został określony w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.”
„Skierowani Pracownicy przystąpią do wykonywania zleconych czynności po doręczeniu aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania umówionej pracy”.
Zapisy te oznaczają, że wykonawca ma obowiązek kierować do zamawiającego pracowników
tymczasowych zdolnych do wykonywania czynności biurowo – technicznych od dnia wskazanego w
zamówieniu a zatem osoby kierowane do zamawiającego muszą posiadać badania medycyny prac,
których wykonanie spoczywa na wykonawcy.
Pytanie nr 6:
Proszę o sprecyzowanie zapisu umowy § 12 pkt 1 ppkt 2 „Zamawiający naliczy karę umowną w
przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów określonych w § 3 i 4, każdorazowo w
wysokości 0,2% od wynagrodzenia liczonego za każdą rozpoczętą godzinę nieświadczenia pracy przez
pracownika/ów tymczasowego/ych”. Czy zapis ten oznacza np. przy wystąpieniu 10 godzin
nieobecności, oznacza naliczenie kary w wysokości: 10 godzin NN x stawka za godzinę x 0,2 %?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 7:
Po czyjej stronie leżą koszty urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich,
okolicznościowych oraz innych usprawiedliwionych płatnych nieobecności w pracy?
urlopów
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią § 4 ust 4 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ:
„W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika tymczasowego w pracy (urlop
wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie, inna nieobecność usprawiedliwiona niepowodująca utraty prawa
do wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne
z §7 bez obowiązku zastąpienia nieobecnego pracownika inną osobą. Jeżeli w opisanej sytuacji
Zamawiający potrzebuje pracownika, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas
usprawiedliwionej nieobecności pracownika, za które Zamawiający ponosi koszty równolegle”.
Pytanie nr 8:
Czy zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy bazą osób, które mogłyby być brane pod uwagę w
procesie rekrutacji?
Odpowiedź:
Odpowiedź taka sama jak w przypadku pytania nr 1.
Z poważaniem,
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1
Anna Siejda
Dyrektor WWPE
1
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards