nr pisma: BZP.2421.41.2015.AB Wrocław, dnia 18.12.2015 r

advertisement
nr pisma: BZP.2421.41.2015.AB
Wrocław, dnia 18.12.2015 r.
Wykonawcy
(informacja zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego)
Dotyczy:
Postępowania nr BZP.2421.41.2015.AB prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
Obsługa szatni, kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji
wokół budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Nankiera 15b i ul. Grodzkiej 12 oraz w
pomieszczeniach Biblioteki Niderlandystycznej przy ul. Kuźniczej 43/45 we Wrocławiu
INFORMACJA NR 1
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.) wprowadza następującą zmianę w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2015/S
233-423835 w przedmiotowym postępowaniu w rozdziale VI.3) „Informacje dodatkowe” pkt 6:
JEST:
„6. Jako odrębny załącznik do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SIWZ). Zmiany
umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy:
§ 8 pkt 5: Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, pociąga
za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. od 1 do 4, bez konieczności
zmiany niniejszej umowy.
§ 18: Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian w umowie dotyczących:
1. pomniejszenia wynagrodzenia proporcjonalnie o wartość usług niewykonywanych z powodu
wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń;
2. powiększenia wynagrodzenia proporcjonalnie o wartość usług ponownie włączonych do
użytkowania;
3. zmiany wynagrodzenia – według zasad wskazanych w § 10 umowy – w następujących
okolicznościach: a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679); b) w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy
nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu.”
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy” w Ogłoszeniu o zamówieniu
rozdział VI.3) „Informacje dodatkowe” pkt 6, po dokonaniu zmiany ma być:
„6. Jako odrębny załącznik do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SIWZ). Zmiany
umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy:
6.1. - § 8 pkt 6 Wzoru umowy
Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą
zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. od 1 do 5, bez konieczności
zmiany niniejszej umowy.
6.2. - § 10 Wzoru umowy
1. Strony przewidują
możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących
okolicznościach:
a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2002r., nr 200, poz. 1679),
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć tylko
osób wskazanych w § 4 ust. 5 umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie
faktyczne i prawne
oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób wskazanych w § 4 ust. 5 umowy.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności
Wykonawca będzie zobowiązany
wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną
kwotą
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b na
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,
o których mowa w ust. 1 lit. b.
4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy.
5. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 4.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego.
6.3. - § 19 Wzoru umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian w umowie dotyczących:
1. Pomniejszenia wynagrodzenia proporcjonalnie o wartość usług niewykonywanych z powodu
wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń.
2. Powiększenia wynagrodzenia proporcjonalnie o wartość usług ponownie włączonych do
użytkowania.
3.
Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznych lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy
nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu.”
Działając w myśl art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania
i otwarcia ofert oraz przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:
- nowy termin składania ofert oraz wnoszenia wadium:
do dnia 12.01.2016r. do godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia ofert: dnia 12.01.2016 r. do godz. 10:30.
prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR
Uniwersytetu Wrocławskiego
Download