Mariusz Rebczynski

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział Zamówień Publicznych
Zespół Zamówień Publicznych
Oznaczenie sprawy: PN/73-2016/DOP-a
Lublin, dn. 02.11.2016r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami)
zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
kompleksowego sprzątania Domów Studenckich UMCS w Lublinie, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które
udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie umożliwienia wypowiedzenie umowy ze strony Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wprowadzi zmiany wzoru umowy w zakresie umożliwienia wypowiedzenia umowy ze
strony Wykonawcy.
Pytanie 2:
Prosimy o określenie szacunkowe krotności w roku prac „na żądanie” . Ilość tych zleceń jest niezbędna do prawidłowego
oszacowania wartości usługi.
Odpowiedź: Prace „na żądanie” dotyczą: sali klubowej w obydwu Domach Studenckich - ok. 3 razy w miesiącu oraz 14 pokoi
gościnnych w Domu Studenckim „Femina” i 2 pokoi w Domu Studenckim „Grześ” - 1 raz w tygodniu. Zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia sprzątanie na żądanie jest przewidziane również w okolicznościach, gdy student zwalnia pokój w trakcie roku
akademickiego - ok. 30 pokoi w każdym Domu Studenckim, tj. „Femina” i Grześ”.
Pytanie 3:
Prosimy o:
 podanie dokładnej ilości i rodzajów, typów i nazwy producentów dozowników na mydło i materiały higieniczne jak papiery
toaletowe, ręczniki jednorazowe, które ma uzupełniać Wykonawca w obu akademikach.
 określenie czy Wykonawca ma wykorzystywać istniejące dozowniki czy zamontować swoje
 określenie czy koszty nowych dozowników i serwisowania ich ponosi Zamawiający czy Wykonawca
Odpowiedź: Wykonawca ma wykorzystywać istniejące dozowniki. Pojemniki na mydło: producent krajowy, pojemnik nie wymaga
dedykowanych wkładów, tylko dolewania mydła; papier toaletowy /rolka/ biały 3-warstwowy, uchwyt na papier zwykły; ręcznik
papierowy typ ZZ-biały, wymiar 24,5. Ilość pojemników na mydło: Dom Studencki „Femina” - 12 szt. , Dom Studencki „Grześ” - 1szt.;
ilość dozowników na ręcznik: Dom Studencki „Femina” - 1 szt. i Dom Studencki „Grześ” - 1 szt.
Pytanie 4: W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265). Zgodnie z tym przepisem, podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy
zlecenie od 17 sierpnia 2016 r. mają obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 roboczogodzinę pracy na
poziomie 13 zł. Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem
minimalnej stawki godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w Ustawy?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z pkt 12.2 SIWZ informuje: „Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w
związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.”. Ponadto, Zamawiający
zgodnie z §10 wzoru umowy informuje:
„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany:
1) powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl
tel: +48 81 537 53 84, fax: +48 81 537 59 65
e-mail: [email protected]
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
2) stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia.”.
Ponadto przepis wprowadzający minimalną stawkę godzinową, która ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r., wszedł w życie z
dniem 17 sierpnia 2016 r., a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, na dzień składania ofert są nie tylko
możliwe do przewidzenia, ale wręcz znane Wykonawcy do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.
Pytanie 5: Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie,
że w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z
uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie
badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu
art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok
2017 dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.
Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r; to jednak przepis ją
wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września
2016 r. (w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są w dniu składania ofert nie tylko
możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania, tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1
pzp.
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z pkt 12.2 SIWZ informuje: „Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w
związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.”.
Pytanie 6: Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (Obwieszczenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. – M.P. nr 934)
Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017r. w znanej na dzień składania ofert wysokości, tj.
min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 1 roboczogodzinę pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia
takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o
wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z pkt 12.2 SIWZ informuje: „Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w
związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.”. Ponadto przepis
wprowadzający minimalną stawkę godzinową, która ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r., wszedł w życie z dniem 17 sierpnia
2016 r., a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, na dzień składania ofert są znane Wykonawcy do
prawidłowego skalkulowania ceny oferty.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. a/a.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards