5. Umowa-wzór - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

advertisement
załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr: ……………………
Zawarta w dniu………………………… w …………………
pomiędzy:
Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład
Doświadczalny Bartążek z siedzibą w Bartążku, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn,
REGON: 00007948000000, NIP: 5290007029 wpisanym do rejestru KRS pod numerem
0000074008
reprezentowanym przez:
Mieczysława Sowul - dyrektora Zakładu Doświadczalnego Bartążek
zwanego dalej „Zamawiającym”,
a
firmą ……..……………………………………………………………………………………
z siedzibą w ................................, przy ul. .................................. nr ......., numer KRS ............................,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą” .
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego w dniu 01 grudnia 2014 roku pod nazwą „Dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu
Doświadczalnego w Bartążku na sezon 2015” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi dostawa nawozów mineralnych zgodnie z ofertą z dnia
……………………………….. (zał. nr 1 do SIWZ),
tj. nawozu(ów) o nazwie: …………………………………………………………………...
1
załącznik nr 2 do SIWZ
2. Zamówienie obejmuje koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
§2
Wartość umowy
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodne z ofertą cenową w wysokości …………………………. zł (łącznie z podatkiem
VAT)
(słownie złotych: ………………………………………………………………………...)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem umowy i stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.
§3
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy
w terminie do ………………………………… .
§4
Istotne postanowienia umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy, zgodnie z ofertą, o której mowa w §1 ust. 1
i opisem przedmiotu zamówienia.
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko
do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego,
Zakładu Doświadczalnego Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem o terminie
dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Dokumentem stwierdzającym dostawę przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru
podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Za koordynację i wykonanie umowy odpowiedzialni są:
- po stronie Zamawiającego:
……………………………………..…………………………………….. ……
- po stronie Wykonawcy:
……………………………………..…………………………………………..
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamawianego przedmiotu umowy i uregulowania
należności, zgodnie z § 5 umowy.
2
załącznik nr 2 do SIWZ
§5
Sposób zapłaty
1. Za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci należność określoną w §2 umowy w terminie
do 30 listopada 2015 roku.
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na wystawionej przez
niego fakturze.
3. Fakturę należy wystawiać na nabywcę: Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Doświadczalny Bartążek z siedzibą w Bartążku, ul.
Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn, REGON: 00007948000000, NIP: 5290007029 wpisanym
do rejestru KRS pod numerem 0000074008.
3. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku prowadzącego jego rachunek.
§6
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznej gwarancji od daty dostawy przedmiotu
zamówienia.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru.
3. O wszelkich uwagach do jakości przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje
Wykonawcę pisemnie, po czym Wykonawca winien się ustosunkować do zgłoszonych
uwag w terminie 7 dni od otrzymania korespondencji.
4. Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia wymagającego naprawy w okresie gwarancji
nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
§7
Kary umowne
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia poza termin
określony w §3, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w
wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy,
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznej
wartości brutto zamówienia.
3. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej przez zwłokę szkody.
3
załącznik nr 2 do SIWZ
§ 8
Zmiany dotyczące umowy
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksu.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany
umowy:
1) w zakresie:
a) numeru katalogowego produktu,
b) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych
okoliczności,
c) zmianie wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych
w niniejszym pkt lit. b)-c), o zakres tych zmian.
w sytuacji gdy:
a) wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany (udoskonalony),
b) wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta
przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego (fabrycznie nowego)
o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że
Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres
gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu.
3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny lub wartości umowy niekorzystnymi
dla Zamawiającego.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana
rachunku bankowego,
b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wykazanych do kontaktów między stronami.
§ 9
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych, wraz z przepisami odrębnymi
mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
2.
Wszelkie kwestie sporne rozpatrywane będą polubownie. W przypadku niemożności
polubownego załatwienia sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4
załącznik nr 2 do SIWZ
3.
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta z dnia………………….2014 roku (zał.
nr 1 do SIWZ) oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12 listopada
2014 roku.
4.
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
………………….
…………………
5
Download