ZMIANA-OGÅ OSZENIA

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 204328-2012 z dnia 2012-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1) wysokość kredytu: 500 000,00 PLN; (słownie:...
Termin składania ofert: 2012-06-25
Numer ogłoszenia: 208790 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 204328 - 2012 data 15.06.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia, woj. łódzkie, tel. 046 8315591, fax. 046 8315514.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: 31.01.2018.

W ogłoszeniu powinno być: 31.12.2017.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: 1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z
treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Niedopuszczalna jest zmiana
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmiany harmonogramu spłaty kredytu tj. terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat; 2) zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np.: zmiana Nr rachunku
bankowego, zmiana danych teleadresowych Zamawiającego i lub Wykonawcy). 4. Zmiany
dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający
uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 5. Forma zmian umowy: pod rygorem nieważności
wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy. 6. Zamawiający ustala istotne
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 1) zawarcie umowy na
okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2018 roku; 2) warunki udzielenia i obsługi
kredytu w wysokości 500.000,00 PLN muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego
opisanymi w SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w
złożonej ofercie; 3) Umowa będzie nieważna w części wykraczającej poza przedmiot
zamówienia określony w SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu, złożył parafowany projekt
umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia opracowany zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.
zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z
późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z
późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszej SIWZ i treścią złożonej przez Wykonawcę oferty
przetargowej. 8. Zamawiający nie będzie związany z przedstawionym przez Wykonawcę
projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed
podpisaniem umowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia istotnych
postanowień w projekcie umowy na udzielenie i obsługę kredytu, który zostanie przedłożony
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy ostatecznej..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Niedopuszczalna jest
zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmiany harmonogramu spłaty kredytu tj. terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat; 2) zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np.: zmiana Nr rachunku
bankowego, zmiana danych teleadresowych Zamawiającego i lub Wykonawcy). 4. Zmiany
dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający
uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 5. Forma zmian umowy: pod rygorem nieważności
wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy. 6. Zamawiający ustala istotne
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 1) zawarcie umowy na
okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 roku; 2) warunki udzielenia i obsługi
kredytu w wysokości 500.000,00 PLN muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego
opisanymi w SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w
złożonej ofercie; 3) Umowa będzie nieważna w części wykraczającej poza przedmiot
zamówienia określony w SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu, złożył parafowany projekt
umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia opracowany zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.
zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z
późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z
późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszej SIWZ i treścią złożonej przez Wykonawcę oferty
przetargowej. 8. Zamawiający nie będzie związany z przedstawionym przez Wykonawcę
projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed
podpisaniem umowy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia istotnych
postanowień w projekcie umowy na udzielenie i obsługę kredytu, który zostanie przedłożony
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy ostatecznej..
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards