Zapytanie ofertowe Nr 1/2016

advertisement
Zapytanie ofertowe Nr 2/2016
dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona całość prac
merytorycznych projektu.
Nazwa i adres zamawiającego:
Auto Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała
Tryb udzielania zamówienia:
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumentacji
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów
w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
Termin składania ofert: 15.09.2016 r. o godz. 12.00.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu badawczego pt. „Elektromechaniczny
trakcyjny zespół napędowy o bezstopniowej regulacji przełożenia do samochodów elektrycznych
i hybrydowych o DMC<3.5t.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie badań stanowiskowych na hamowni podwoziowej oraz badań drogowych
samochodu testowego z zamontowanym elektromechanicznym zespołem napędowym.
Okres realizacji: do 4 miesięcy od dnia zlecenia.
Na wniosek Oferenta zamierzającego ubiegać się o niniejsze zamówienie, uzupełnienie opisu
przedmiotu
zamówienia
zostanie
mu
przesłane,
pod
warunkiem
złożenia
oświadczenia o zachowaniu poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.
Sposób przekazywania wyników prac zamawiającemu.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazywania wyników prac zamawiającemu w formie
pisemnych sprawozdań z wykonania prac.
Kod CPV: 73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Zgodnie z dokumentacją konkursową programu – „Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach
badań przemysłowych i prac rozwojowych” w ramach projektu podwykonawstwo części prac
merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi
badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją
1
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie, jakości działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1
i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620), i otrzymała, co najmniej ocenę B.
Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu innym podmiotom niż wymienione
w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji
Pośredniczącej.
Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien obligatoryjnie spełniać łącznie
poniższe warunki:
1. Posiadać akredytację do przeprowadzenia badań stanowiskowych na hamowni
podwoziowej oraz badań drogowych pojazdów mechanicznych.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku prosimy o dołączenie kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem świadectwa akredytacji.
2. Posiadać min. 3-letnie doświadczenie w zakresie badań stanowiskowych i drogowych
pojazdów mechanicznych, w tym z napędem elektrycznym. Oferent winien wykazać, iż
w tym okresie zrealizował/prowadził (samodzielnie lub jako członek konsorcjum) co
najmniej 3 projekty w tym zakresie.
Na potwierdzenie spełniania warunku Oferent przedłoży wykaz określający nazwę
projektu, zakres, daty realizacji oraz podmioty realizujące, według załącznika nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Dysponować kadrą naukowo-techniczną posiadającą doświadczenie (minimum 3 lata)
w zakresie badań stanowiskowych i drogowych pojazdów mechanicznych, w tym
z napędem elektrycznym.
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Oferenta
ujętego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
Informacja o wykluczeniu:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym (beneficjentem).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2
Kryteria oceny ofert:
Liczba punktów za kryterium ceny będzie przyznawana wg następującego schematu:
Liczba punktów =
najmniejsza cena brutto spośród złożonych ofert
cena brutto rozpatrywanej oferty
x 100 pkt
Warunkiem zawarcia umowy z wybranym oferentem będzie podpisanie przez zamawiającego
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu POIR, Poddziałanie 1.1.1: „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści
oferty:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania
zamówienia i wyniknęły na etapie prowadzonych badań.
b) zmiany terminu realizacji zamówienia i wydłużenie o czas niezbędny do należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało
się przewidzieć na dzień złożenia oferty i które wyniknęły na etapie prowadzonych badań.
Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z przedstawioną ofertą.
Sposób przygotowania i składania oferty:
Oferty należy przesyłać w wersji papierowej (za pośrednictwem poczty standardowej / kuriera /
osobiście) na adres Spółki:
Auto Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała
Osoba do kontaktu: Ireneusz Skornóg tel: 668 464 188.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 datę sporządzenia,
 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 wartość oferty (netto oraz brutto),
 termin ważności oferty nie krótszy niż do 31.01.2017 r.,
 informacje na temat terminów i warunków płatności,
 podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
 pieczęć jednostki naukowej.
3
Oferta winna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Badanie i ocena ofert:
Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością
jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania
Oferenta. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
z poważaniem
Ireneusz Skornóg
4
Download