Część D SIWZ

advertisement
CZĘŚĆ D FORMULARZ OFERTY
.......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP:
.......................................
REGON: .......................................
OFERTA
dla
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie
Nawiązując do ogłoszenia, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
o przetargu nieograniczonym na dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych
na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej (znak sprawy: OA-XVI.272.30.2016).
1. Oferujemy pełną realizację zamówienia za cenę:
Część I
wartość ogółem brutto: …………….. zł (słownie: ……………………………...……..),
wartość ogółem netto: ..…………….. zł (słownie: …………………………...………..),
podatek VAT w….….%,
Część II
wartość ogółem brutto: …………….. zł (słownie: ……………………………...……..),
wartość ogółem netto: ..…………….. zł (słownie: …………………………...………..),
podatek VAT w….….%.
2. Oświadczamy, że wynagrodzenie zadeklarowane w pkt 1 zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie:
Część I
do 16 grudnia 2016 r. …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
do 23 grudnia 2016 r. …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
Brak podpisu w jednej z ww. opcji oznacza zrealizowanie zamówienia w terminie do 23 grudnia 2016 r.
Część II
do 16 grudnia 2016 r. …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
do 23 grudnia 2016 r. …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
Brak podpisu w jednej z ww. opcji oznacza zrealizowanie zamówienia w terminie do 23 grudnia 2016 r.
4. Udzielamy podstawowej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy
od dnia odbioru końcowego.
5. Udzielamy dodatkowej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres:
Część I
12 miesięcy …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
24 miesięcy …………………………………………...
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
Brak podpisu w jednej z ww. opcji oznacza nieudzielenie dodatkowej gwarancji jakości.
Część II
12 miesięcy …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
24 miesięcy …………………………………………...
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
Brak podpisu w jednej z ww. opcji oznacza nieudzielenie dodatkowej gwarancji jakości.
6. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione będą osoby w pełnym
wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z kodeksem pracy).
Zastrzeżenie nie dotyczy osób pełniących obowiązki kierownika budowy.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że:
a) wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (tj. zaoferowana cena brutto nie obejmuje wszystkich elementów ceny
brutto i będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego dodatkowego
obowiązku podatkowego od towarów i usług (zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
i usług) i prowadzi do konieczności doliczenia do ceny w ofercie).
Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość
bez kwoty podatku) ………………………………………………………….......................
Należy wypełnić w przypadku pojawienia się dodatkowego obowiązku podatkowego dla Zamawiającego
b) wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego dodatkowego
obowiązku podatkowego (zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług)
Należy skreślić pkt 7 lit. a w przypadku braku obowiązku podatkowego
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem wykonania robót i zdobyliśmy informacje
niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczającej termin
składania ofert.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, istotnymi postanowieniami
przyszłej umowy oraz dokumentami wchodzącymi w skład specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Potwierdzamy ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
Str. 2 z 3
11. *Zamówienie będzie realizowane przy pomocy *podwykonawcy/ów
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*wypełnić w przypadku korzystania z podwykonawców (wpisać nazwę podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca korzysta z zasobów podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
wskazać zakres robót) albo wykreślić w przypadku samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy
adres:
.......................................................................................................................................................
nr telefonu: ............................... nr faksu: ..................................... e-mail: …………………..
13. Załącznikami do niniejszej oferty są1:
 ………………………………….
 ………………………………….
....................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy)
1
Prosimy o sporządzenie wykazu wg § 11 ust. 15 Części A SIWZ
Str. 3 z 3
Download