Załącznik nr 1

advertisement
ZP/2095/U/16
Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
Miejscowość i data ...............................................
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................
adres siedziby Wykonawcy: ...........................................................................................
NIP ................................................... REGON ................................................................
E-mail .............................................
Tel. ................................................... Fax. ......................................................................
Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
OFERTA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników, emerytów i rencistów,
osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych (zwanych dalej osobami
uprawnionymi) oraz ich dzieci przez Wykonawcę oraz jego partnerów (numer
postępowania: ZP/2095/U/16) składamy ofertę i stosownie do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę brutto................................. złotych
/słownie:...................................................................................................................................../
Ilość
karnetów
Karty z
dostępem
limitowanym
Karty z
dostępem
nielimitowanym
Typ
karty
Osoby uprawnione + dzieci
powyżej 15. roku życia do czasu
ukończenia przez dziecko nauki w
szkole średniej, jednak nie dłużej
niż do ukończenia 21. roku życia
Dzieci do lat 15
Dzieci do lat 15 (tylko basen)
Osoby uprawnione + dzieci
powyżej 15. roku życia do czasu
ukończenia przez dziecko nauki w
szkole średniej, jednak nie dłużej
niż do ukończenia 21. roku życia
Dzieci do lat 15
Dzieci do lat 15 (tylko basen)
Cena brutto za 1
karnet
(za miesiąc)
700
135
135
550
115
115
RAZEM BRUTTO
Wartość brutto
(za 12 miesięcy)
ZP/2095/U/16
1.
Oświadczamy, że zapewniamy i wdrożymy w ramach wynagrodzenia - narzędzie
informatyczne posiadające co najmniej następujące funkcjonalności:
 zarządzanie listą użytkowników wszystkich rodzajów kart umożliwiające
rezygnację z karty, zgłoszenie utraty karty, zmianę rodzaju karty, zmianę
danych użytkowników kart lub jednostki (adres miejsca świadczenia pracy), a
także przypisanie przez Zamawiającego progu dofinansowania ze środków
ZFŚS,
 rozliczanie kart użytkowników (umożliwienie weryfikacji poprawności
wystawienia faktury w oparciu o listę użytkowników),
 dokonywanie zamówień nowych kart,
 wystawienie pliku zasilającego uczelniany system ERP (MS Axapta ver. 3.0)
danymi potrzebnymi do obciążenia wynagrodzeń pracowników,
 eksport danych w postaci plików XLS,
 przeglądanie danych zarchiwizowanych w czasie trwania umowy,
 generowanie raportów w sposób dynamiczny (zgodnie z aktualnymi
potrzebami Zamawiającego).
[należy wskazać/zaznaczyć wybrane funkcjonalności
funkcjonalności stanowi jedno z kryteriów oceny ofert]
–
niepotrzebne
skreślić;
ilość
2.
Deklarujemy ……… ilość wejść w miesiącu w przypadku kart z limitowaną liczbą
wejść [minimum 8 wejść – ilość wejść stanowi jedno z kryteriów oceny ofert]
3.
Deklarujemy ……….. ilość dostępnych obiektów dla użytkowników umożliwiających
nielimitowane korzystanie z wybranych usług rekreacyjno-sportowych na terenie
miasta Poznania i powiatu poznańskiego [minimum 100 dostępnych obiektów – ilość
obiektów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert]
4.
Oświadczamy, że posiadamy co najmniej 500 obiektów na terenie całego kraju
[wyłączając miasto Poznań i powiat poznański], w tym przynajmniej po 5 obiektów w
Kaliszu, Gnieźnie i Pile.
5.
Podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji umowy.
6.
Oświadczamy, że wybór oferty będzie/ nie będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego1.
7.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
jej załącznikami (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) i uznajemy się za
związanych określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania.
8.
Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ)
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
9.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
10.
Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 91 ust.
3a ustawy Pzp. Jeśli wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
1
ZP/2095/U/16
11.
Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych polegam/ nie polegam*
(niepotrzebne skreślić),na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy dołączyć JEDZ podmiotu
trzeciego oraz pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów.
Podmiot udostępniający będzie brał udział/ nie będzie brał udziału* (niepotrzebne
skreślić) w wykonywaniu części zamówienia.
12.
Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom
zostaną powierzone do wykonania następujące części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
(opis czynności zlecanych podwykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………,
(stosowanie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zobowiązany jest do podania firm
podwykonawców)
13.
Wadium w kwocie …………………………… zł (słownie: …………………….………
tysięcy złotych), zostało wniesione w formie ....................................
Zwrot wadium na rachunek Wykonawcy (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium
w formie pieniądza): Nr rachunku: ...................................................................................
14.
Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na
stronach …….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
ogólnodostępne.
(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa).
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
………………………………………
(podpis upoważnionej osoby)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards