Załącznik_1_formularz_23.11.2012

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
...................................................
(miejscowość i data)
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………...……………..………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adres Wykonawcy/Województwo .....…………..……………...……………...........……….....
…………………………………………………………………………………………………...
REGON............................................................... NIP ..............................................................................
Tel. …………………………………………….. fax. ………………………………………….………..
Nr konta: ................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby/osób składających ofertę w imieniu Wykonawcy :
1/ .............................................................................................................................................................
2/ .............................................................................................................................................................
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy widowni w Teatrze Polskim we Wrocławiu
za cenę:
Cena netto: ....................................................................zł,
(słownie: ......................................…………………………………………….................................... zł),
VAT % ………….
Cena brutto ....................................................................zł
(słownie:.....................................................……………………………………………........................zł)
Lp.
1.
KALKULACJA CENY OFERTOWEJ:
Koszt całkowity
Uwagi:
Architektura
___________________________________________________________________________________________________________
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy widowni w Teatrze Polskim we Wrocławiu
Strona 1 z 2
2.
Konstrukcja
3.
Instalacje sanitarne
4.
Instalacje elektryczne
5.
Model akustyki widowni po przebudowie z
wytycznymi dla wykonawcy robót
6.
Projekt aranżacji wnętrza
7.
STWiORB, przedmiary, kosztorys inwestorski
8.
Projektant ds. akustyki
9.
Uzgodnienia z rzeczoznawcami (BHP, PPOZ,
SANEPID itp.).
10.
Inne (np. koszty ogólne utrzymania przedsiębiorstwa
w okresie realizacji zamówienia)*
Razem cena netto:
*pole nieobowiązkowe
2. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami przyjętymi przez
Zamawiającego we Wzorze Umowy.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie 18 tygodni od daty zawarcia umowy.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie
doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium zatrzymuje Zamawiający.
10. Wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy):
11.
-
………………………..…….........................................................................................................
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
................................................................................
..........................………............................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
___________________________________________________________________________________________________________
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy widowni w Teatrze Polskim we Wrocławiu
Strona 2 z 2
Download