Formularz Nr 1 Wzór formularza oferty

advertisement
Formularz Nr 1 Wzór formularza oferty
..................................
(miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTY
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
REGON ......................................
NIP …………………………….
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno.
Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.) na wykonanie zamówienia pn.
Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz
z infrastrukturą wodno-ściekową
składamy naszą ofertę na realizację zamówienia:
za łączną cenę wraz podatkiem VAT w wysokości …………………………….. zł
(słownie: ..............................................................................................................................), w tym:
a) wartość netto ………………………….zł (dla stawki VAT 23%)
b) 23 % podatek VAT ………………………… zł
UWAGA: W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy, będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
1. Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, a
zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczam,
że
jako
Kierownika
Budowy
wskazuję
Panią/Pana
……………………………………….… (imię i nazwisko):
- posiadającą/ego
uprawnienia
budowlane
………………………………………………,
wykształcenie ………………………………
- doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika Robót przy budowie
lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych minimum w zakresie całego układu
technologicznego o przepustowości nie mniejszej niż 3500 m3/dob.
(Zmawiający wymaga aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema robotami
budowlanymi jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, obejmującymi budowę, przebudowę lub modernizację
oczyszczalni ścieków komunalnych minimum w zakresie całego układu technologicznego, przy czym co najmniej
jedna o przepustowości nie mniejszej niż 3500 m3/dobę. Punkty w kryterium Jakość będą przyznawane za
wymienione doświadczenie ponad wskazane w ofercie jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu odnoszące
się do oczyszczalni nie mniejszej niż 3500 m3/dob.
Nazwa zadania oraz
miejsce
wykonywania robót
Rodzaj robót
Podmiot na
rzecz którego
wykonywane
były roboty
Wartość robót brutto
Strona | 1
UWAGA: W tabeli należy wskazać doświadczenie kierownika budowy umożliwiające ocenę oferty zgodnie z
kryterium Jakość pkt. 1 Doświadczenie Kierownika Budowy
3. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia ……………r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.
6. Wadium w kwocie ……………,- zł zostało wniesione w formie ……………………………..
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór kontraktu
(umowy) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej
oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach , w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że udzielimy rękojmi i gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na
okres 60 miesięcy, licząc od dnia wydania Protokołu odbioru końcowego.
9. W imieniu swoim oraz reprezentowanego przedsiębiorcy/reprezentowanych przedsiębiorców
firmy oświadcza(m/my), iż (wszyscy) przedsiębiorca/-y spełnia/-ją warunki udziału w
postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze Umowy.
11. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em, e-mail, NIP, Regon,
nr konta bankowego : ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................
12. Integralną częścią oferty są załączniki:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................
pieczęć firmowa
.............................................................................
( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
Strona | 2
Download