oferta - 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu

advertisement
Załącznik nr l
.................................................
pieczęć firmowa wykonawcy
OFERTA
dla 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu
45-739 Opole ul. Wróblewskiego 46
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 17 czerwca 2013., o konkursie na:
wykonywania świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych,
wykonywania badań radiologicznych wraz ze sporządzaniem opisów wykonywanych badań
pacjentów leczonych w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu.
firma:
......................................................................................................................................................................
nazwa firmy
......................................................................................................................................................................
adres
REGON
..............................................
NIP
..............................................
Numery
tel.........................................
fax.......................................
składa ofertę na wykonywanie świadczeń z zakresu objętego postępowaniem konkursowym za cenę
brutto za następujące badania:
1. USG jamy brzusznej i tarczycy ……………………… zł
2. USG szyi ……………………………………………… zł
3. USG jąder ……………………………………………… zł
4. USG tętnic szyjnych …………………………………… zł
5. UDP naczyń kończyn dolnych i górnych ……………… zł
6. Wykonanie opisu do zdjęć RTG ………………………… zł za opis
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią ogłoszenia o konkursie oraz ze szczegółowymi
warunkami konkursu ofert na świadczenia z zakresu wykonywania świadczeń medycznych z
zakresu
świadczeń
wykonywanych
w
Zakładzie
Diagnostyki
Obrazowej
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia potrzebne do wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, ze uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o
konkursie.
3. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w umowie warunkach w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
................................dnia .. ................................ 2013 r.
..............................................................
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
Download