Załącznik nr 1 do Zapytania - Formularz oferty

advertisement
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY
……………..………….……..…….
(Nazwa lub pieczęć Wykonawcy)
W odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na „Sprzedaż, dostawę i instalację części
do dwóch serwerów HP ProLiant DL180-G6”
my, niżej podpisani:
……………….…………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.
2.
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:
……….…………………zł brutto, (słownie złotych:………………………….……..…),
w tym podatek VAT: ………….……………………………………………………… zł
(słownie złotych: ………………….……...……………………………………………. )
w tym:
Lp.
P/N
Nazwa
Sztuk
1
636205-B21
HP DL180 G6 Intel Xeon E5649
(2.53GHz/6-core/12MB/80W) Processor Kit
4
2
503296-B21
HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit
2
3
AP770B
HP 82B 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel
Host Bus Adapter
2
4
627812-B21
HP 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit
4
Cena
jednostkowa
brutto
Suma
Wartość
brutto
3.
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienie w nieprzekraczalnym terminie
21 dni od daty zawarcia umowy.
4.
Oferowane części objęte są ……………… miesięczną gwarancją producenta.
5.
Oferowane
części
są
fabrycznie
nowe,
dostarczone
zostaną
z
elementami
umożliwiającymi ich montaż i pracę w serwerach posiadanych przez Zamawiającego.
6.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami istotnych postanowień umownych
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować
do:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………..
Adres: ………...……………………………………………………………..
Telefon: ……………………………….. Faks: ……………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………………………
10.
Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a) …………………………….
b) …………………………….
……………….…………..…………………..
(miejscowość i data)
………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
Download