Formularz ofertowy - Szpital Specjalistyczny w Prabutach

advertisement
Projekt pt. „Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup
aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
Działanie 9.2.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
................................., dnia ............................
...................................................
…………..……….……………
…………….……..……………
…………….…………………..
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu – Szpitalowi Specjalistycznemu
w Prabutach.
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji
pn. Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz
histopatologii
poprzez
remont
i
zakup
aparatury
i
sprzętu
medycznego
w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem
za cenę:
Cena netto: .....................................................
Słownie:
………………............................................................................................
Cena brutto: ...................................................
Słownie:
..................................................................................................................
W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Deklarujemy wykonanie usługi w terminie do dnia 31.10.2012r.
3. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania rachunku/faktury.
Strona
5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz zapoznaliśmy się z
dokumentacją projektową, a tym samym zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
1
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
7. W przypadku wygrania postępowania, wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płacone
przelewem na konto:
…………………………………………………………………………………………………..
8. Oferta została złożona na .......... stronach , kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ...........
9. Upoważniamy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Prabutach lub jego upoważnionych
przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń,
dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych aspektów
podanych w ofercie oraz w załącznikach do oferty.
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
(wymienione w kolejności ujętej w pkt.8, ppkt 8.2)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Strona
2
……………………………………………………..
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Download