zał. nr 1 - oferta - kredyt

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Charsznica
Ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Oferta
Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy …………………………………………………………………………..
Osoba / osoby reprezentujące wykonawcę ………………………………………………..
W związku z ogłoszeniem o postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
usługi pn. Udzielenie Gminie Charsznica kredytu długoterminowego na sfinansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
1.050.000,00 PLN
1.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) kwota kredytu: 1.050.000,00 zł
2) marża banku ……………….% (słownie:…………………………………………….)
3) cena udzielenia kredytu (całkowity koszt udzielenia kredytu) = WIBOR 1M + marża
banku: ……………………………… zł
słownie: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….. zł
4) czas uruchomienia kredytu ……….dzień/dni
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń.
3.
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
4.
Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego w SIWZ.
5.
Ogólne warunki Zamawiającego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.
Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty (wpisać zgodnie z
wymogami do SIWZ):
1)
………………………………….
2)
………………………………….
3)
………………………………….
4)
………………………………….
5)
…………………………………..
………………………………., dnia ………….2016 r.
………………………………………..
(podpis i pieczęć oferenta)
Download