Prezentacja PPTX do pobrania

advertisement
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
tel./fax 12 412-99-77
[email protected]
www.datacomp.com.pl
System wspomagający zamówienia publiczne
GLOBALNE FUNKCJE SYSTEMU
 Obsługa postępowań w
zamówień do 30.000 euro
trybach
ustawowych
oraz
 Prowadzenie i monitorowanie zamówienia od jego
rozpoczęcia do zawarcia umowy i ewidencjonowania
przebiegu jej realizacji
 Możliwość elastycznego dostosowania systemu do struktur
organizacyjnych jednostki
 Sygnalizuje o upływających terminach, informuje
o pewnych możliwych do uchwycenia niezgodnościach z
ustawą Pzp (np. kwot i trybów)
 Zapewnia ochronę dostępu do danych, tworzy archiwum
dokumentów
PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU
Funkcje usprawniające proces przygotowania zamówienia (możliwość
definiowania zamówień wielopakietowych)
Możliwość importu Wniosków (zapotrzebowania) z systemów zewnętrznych, ich ewidencja i
tworzenie na ich podstawie właściwego zamówienia
Definiowanie warunków i kryteriów - modyfikowalne Słowniki tematyczne
Moduł do tworzenia i ewidencji prac komisji przetargowej
Moduł do tworzenia bazy wykonawców
Generowanie i przesyłanie bezpośrednio z programu ogłoszeń do:
a) Biuletynu Zamówień Publicznych.
b) Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
c) Na stronę internetową Zamawiającego:
Wsparcie użytkownika w procesie tworzenia i archiwizacji
dokumentacji przetargowej poprzez:
a) automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji z bazy danych
b) możliwość importu pliku do bazy w każdym formacie:
Komunikacja z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bezpośrednio z programu:
Obsługa oferty elektronicznej - automatyzacja procesu zaczytania pozycji kosztowych
oferty z pliku .CSV:
Automatyzacja procesu oceny złożonych ofert – system przelicza
punktację według określonych wzorów i kryteriów oceny:
Ewidencja zawartych umów wraz z elementami automatyzacji procesu ich
rozliczania.
Ewidencja zawartych umów wraz z elementami automatyzacji procesu ich
rozliczania.
Tworzenie statystyk oraz zestawień raportowych, możliwość eksportu
danych do CSV (Excel):
Automatyczne tworzenie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień oraz
przesyłanie go bezpośrednio z programu do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Wybrani użytkownicy systemu
 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica (2002)
 Politechnika Krakowska (2003)
 Politechnika Rzeszowska (2004)
 Politechnika Lubelska (2004)
 Politechnika Częstochowska (2012)
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 Prokuratura Okręgowa Poznań
 Szpital im. L. Rydygiera w Suwałkach
 Jednostka Wojskowa 4724 w Krakowie
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Jednostki budżetowe Dyrekcji Lasów Państwowych
Download