Zapytanie cenowe - ryby

advertisement
Grubno, dnia 11.07.2013r.
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego: zakup ryb do kuchni internatu przy ZS CKP w Grubnie
Zakup obejmowałby częsiowe dostawy w zależności od potrzeb w ciągu roku szkolnego
2013/2014 tj. 01.09.2013 – 31.08.2014r.
Oprócz ceny proszę również o podanie:
– innych proponowanych pozycji z Państwa oferty
– warunków gwarancji,
– rabaty
- oferowane promoje
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.08.2013r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres Zespół Szkół CKP, Grubno 56, 86-212 Stolno
(adres zamawiającego)
– za pośrednictwem faksu 56 686-21-78 lub
(nr faksu)
– za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]
(adres e-mail)
Kryterium wyboru: jak najniższa cena brutto.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
..... ……………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
…………………………., dnia …………………..r.
Formularz oferty
zamówienia obejmującego: zakup ryb do kuchni internatu przy ZS CKP w Grubnie
l.p.
Nazwa towaru
Przybliżona ilość zakupów w
ciągu roku szkolnego
2013/2014
Proponowana cena
brutto
1. .................................................................................................................................................................
Filet panga mrożona
50 kg
2. .................................................................................................................................................................
Filet tilapia mrożona
50 kg
3. .................................................................................................................................................................
Śledź solony
20 kg
4. .................................................................................................................................................................
Karp świeży
30 kg
5. .................................................................................................................................................................
Makrela wędzona
40 kg
6. .................................................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................................................
8. .................................................................................................................................................................
9. .................................................................................................................................................................
10. ...............................................................................................................................................................
11. ...............................................................................................................................................................
12. ...............................................................................................................................................................
13. ...............................................................................................................................................................
14. ...............................................................................................................................................................
15. ...............................................................................................................................................................
16. ...............................................................................................................................................................
17. ...............................................................................................................................................................
18. ...............................................................................................................................................................
19. ...............................................................................................................................................................
20. ...............................................................................................................................................................
Sposób dostawy: Wykonawca zobowiązyje się na własny koszt dostarczyć do Zamawiająego
określone zamówienie.
Sposób płatności: płatność przelewem w ciągu …….. dni
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w posępowaniu określone w art. 22 Prawo Zamówień
Publicznych.
……………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
Download