zal 1 77 kB - Gmina Zambrów

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
….................................................
( pieczęć adresowa wykonawcy )
.............................................
( miejscowość i data)
Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-3000 Zambrów
OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie :
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów”
1. Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum ):
Identyfikacja Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy:
Odpowiedź:
………………………..…………….
………………………..…………….
Adres siedziby:
…………….…………..…………..…
………………………..…………….
Adres do korespondencji:
…………….…………..…………..…
………………………..…………….
KRS / CEiDG
………………..………………………
Numer VAT, jeżeli dotyczy:
…………….……….……………….
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny
krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma
zastosowanie.
……………………..……………….
Telefon:
………………..………………………
Adres e-mail:
………………..………………………
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:
……………..…………………………
………………..………………………
NIP
………………………………………
REGON
………………………………………..
Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które winno ………………………………………….
być przelane wynagrodzenie
Informacje ogólne:
Odpowiedź:
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź [ ] Tak
[ ] Nie
małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 1)
Czy Wykonawca pochodzi z
członkowskiego Unii Europejskiej?
innego
państwa [ ] Tak
[ ] Nie
W przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest
pozytywna proszę podać skrót literowy nazwy Państwa:
Czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie [ ] Tak
będącego członkiem Unii Europejskiej?
[ ] Nie
W przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest
pozytywna proszę podać skrót literowy nazwy Państwa:
1)
Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.
małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
2.
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., zgodnie
z wszystkimi wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej przedmiotowego postępowania, w tym
wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ za cenę:
1) Cena ofertowa netto za cały okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. .
...................................... zł (słownie: ................................................ zł)
2) Podatek Vat ...........................
3) Cena ofertowa brutto za cały okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. .
...................................... zł (słownie: ................................................ zł)
4) Wynagrodzenie miesięczne netto (cena oferowana netto podzielona przez 12 miesięcy)
................................... zł ( słownie zł)
5) Podatek Vat ...........................
6) Wynagrodzenie miesięczne brutto (cena oferowana brutto podzielona przez 12 miesięcy)
................................... zł ( słownie zł)
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia - opisane w SIWZ oraz koszty ewentualnych
prac nie określonych w SIWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Deklarujemy ........ dniowy termin płatności faktury od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury
wystawionej w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową - minimalnie 14 dni- maksymalnie 30 dni.
4. Oświadczam, iż posiadamy pojazdy, które będą używane przy realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu
całego czasu trwania umowy, spełniające wymagania norm emisji spalin pojazdu:
EURO 3 - w ilości ...... szt.
EURO 4 - w ilości........szt.
EURO 5 lub 6 - w ilości.......szt.
5. Wskazujemy instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będziemy przekazywać odpady
komunalne (inne niż zmieszane i zielone) odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zambrów:
................................................................................................................................................................
Oświadczamy że:
1. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Odbyliśmy/ nie odbyliśmy wizję lokalną terenu gminy i uzyskaliśmy informację potrzebne
do przygotowania oferty i wyceny usług przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. tj. 30 dni od upływu terminu
do składania ofert tj. do dnia 29.06.2017 r.
4. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie
w/w zamówienia.
5. Postanowienia umowy zawarte w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane i obowiązujemy
się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których realizacja będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku, tj.: ……………………..
UWAGA: Należy uzupełnić, jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów
i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).
7. Czynności wskazane w punkcie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
8. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*:
a) …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
b) …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza podwykonawcy)
Uwaga: Wypełnić również w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Inne podmioty muszą zrealizować
zamówienie w zakresie, w którym te zasoby są wymagane - jako podwykonawcy.
9. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, zgodnie z art 8 ust. 3 ustawy Pzp, dokumenty z napisem "zastrzeżone" zapakowane
w odrębnej kopercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione. *
10. Na potwierdzenie, iż wyżej wskazane dokumenty i informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
przedstawiamy uzasadnienie – w załączeniu.*
11. Wadium w kwocie ............................... zostało wniesione w dniu ..................................w formie
...............................................................................................................................
12. Nr rachunku bankowego, na który należało będzie zwrócić wadium wniesione w pieniądzu
………………………………………………………………………………. *
13. Wyrażamy*/nie wyrażamy zgody na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
14. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
określonej w SIWZ tj. 10 % ceny brutto oferty.
15. Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych dokumentów związanych
z postępowaniem
i
podejmowania
decyzji
w
imieniu
Wykonawcy
jest*/są
…………………………...……....................................................................................................................
.........................................…………………………………………………………………………………
…………………………
16. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)
17. Oferta została złożona na ...............stronach (kartkach *) podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr.......................... do nr...............................
18. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty (uzupełnić i wpisać właściwe dla
danego Wykonawcy):
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie o braku przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym
wykonawcą (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, złożymy w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.
Pozostałe dokumenty złożymy na wezwanie Zamawiającego.
.............................................................................
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu )
* niepotrzebne skreślić lub usunąć
Download