formularz oferty

advertisement
Załącznik do SIWZ nr 1
ZGK/ZP/01/2017
..........................................................................
..........................................................................
nazwa wykonawcy (ów), adres(y) wykonawcy(ów)
..........................................................................
telefon ..............................................................
fax ....................................................................
e-mail ...............................................................
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonywanie
awaryjnych remontów sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej administrowanych przez Zamawiającego
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej
modyfikacji,
3) oferujemy realizację poszczególnych zleceń w ramach tego zamówienia za następujące czynniki
cenotwórcze:
a) R = ............... zł – jest to cena jednej roboczogodziny w złotych;
b) KR = ............. % – są to koszty pośrednie stosowane dla wykonanej robocizny,
obliczane na podstawie stałej wartości procentowej (P) od pełnej wartości roboczogodzin,
KR = (L x R) x P%;
c) ZR = .............. % – jest to zysk wykonawcy stosowany dla wykonanej robocizny,
obliczany na podstawie stałej wartości procentowej (P) od sumy pełnej wartości robocizny
i naliczonych kosztów pośrednich, ZR = {(L x R) + KR} x P%;
d) KS = ............. % – są to koszty pośrednie stosowane dla użytego sprzętu i urządzeń,
obliczane na podstawie stałej wartości procentowej (P) od pełnej wartości tych kosztów,
KS = (L x S) x P%;
e) ZS = ............. % – jest to zysk wykonawcy stosowany dla użytych maszyn i urządzeń,
obliczany na podstawie stałej wartości procentowej (P) od sumy pełnej wartości tych kosztów
i naliczonych kosztów pośrednich, ZS = {(L x R) + KS} x P%;
f) VAT = ............. % – podatek od sprzedaży towarów i usług.
Zaoferowane wyżej czynniki cenotwórcze będą podstawą do obliczania w kosztorysach
powykonawczych sumarycznej ceny końcowej brutto w sposób określony w projekcie umowy.
4) w trakcie obowiązywania umowy cena zastosowanych materiałów (M) będzie obejmowała także
katalogowe koszty zakupu – nie będziemy stosować własnej stawki kosztów zakupu materiałów, jak też
nie będziemy doliczać na bazie ceny materiałów innych kosztów, jak np. kosztów pośrednich, czy zysku.
Koszty materiałów (M) i sprzętu (S) będą wycenione jako średnio-kwartalne na bazie Katalogu
Nakładów Rzeczowych i Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (w tym Katalog Nakładów
Rzeczowych wydawnictwa SEKOCENBUD) wydanych w ostatnim kwartale poprzedzającym termin
zakończenia robót.
5) sumaryczna cena końcowa brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT) obliczona według wzoru
określonego w Rozdziale XXII SIWZ i według tam określonych założeń wynosi:
C = ................................. zł (słownie: .............................................................................................. ).
6) oferowane przez nas czynniki cenotwórcze i co za tym idzie sumaryczna cena końcowa brutto obejmuje
wszystkie nasze koszty, narzuty i zyski (np.: koszty robocizny, pośrednie, zarządu, zewnętrzne,
niekwalifikowane koszty – całość powiększona o podatek od towarów i usług (VAT).
7) realizację zleceń Zamawiającego będziemy rozpoczynać w ciągu 24 godzin od otrzymania telefonicznej
informacji o awarii w okresie od 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.; deklarujemy całodobową
gotowość do podjęcia prac związanych z usuwaniem awarii,
8) akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Rozdziale XII SIWZ,
9) akceptujemy warunki płatności – faktury VAT za wykonane roboty będą wystawiane po ich zakończeniu,
ich przekazaniu Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym oraz po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i płatne przelewem z terminem płatności do 21 dni od dnia
poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze,
10) zapewniamy gwarancję na wykonane roboty (liczone od daty podpisania protokołu odbioru robót)
w okresie 5 lat dla każdej z robót,
11) składam(y) niniejszą ofertę (*niepotrzebne skreślić):
 we własnym imieniu*
 jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*,
12) zamówienie zamierzamy (*niepotrzebne skreślić):
 wykonać sami*
 wykonać z pomocą podwykonawców, i wskazujemy poniżej firmę podwykonawcy oraz zakres
zamówienia, jaki zostanie powierzony podwykonawcy*:
Firma podwykonawcy wraz adresem: .....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Zakres zamówienia: ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia spoczywa całkowicie na
nas, wobec czego niewykonanie przez podwykonawców zobowiązań nie stanowi usprawiedliwienia
niewykonania tak części jak i całości zamówienia.
13) do niniejszej oferty dołączamy dowód wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł,
które zostało wniesione w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
zwrot wadium zgodnie z Rozdziałem XIX SIWZ należy dokonać na rachunek bankowy nr . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14) deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% od szacunkowej
trzyletniej wartości brutto zamówienia, na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, najpóźniej
w dniu podpisania umowy, w formie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w kwocie:. . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).
15) zgadzamy się / nie zgadzamy się*, by w razie wyboru naszej oferty, oraz jeżeli wadium było wniesione
w pieniądzu, zostało ono zaliczone na poczet zabezpieczenia z jednoczesnym wyrównaniem przez nas
różnicy do wysokości żądanego zabezpieczenia.
16) projekt umowy stanowiący Załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej
zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
17) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.): żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania* (*niepotrzebne skreślić)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam(y) osobę: …………………………… (imię i nazwisko)
tel. …………………………..
e-mail ……………………….
3. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
*) Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem
1.
2.
3.
4.
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
4. Oferta została złożona na ............. kolejno ponumerowanych stronach.
........................................................
miejscowość
data
........................................................................................
podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów)
Download