Wzór nr 2 Części III SIWZ

advertisement
Wzór nr 2 Części III SIWZ
TABELA CENOWA - oferowane ceny
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Lp.
Opis
Liczba Cena netto
Kwota
Cena
Cena netto
pojedyn
w zł za
podatku
brutto w zł (sumaryczna)
czych pojedynczą VAT w zł za
za
w zł
jednost jednostkę pojedynczą pojedynczą
ek
jednostkę
jednostkę
regulac
yjnych
1
Pojedyncza
jednostka
transformatorowa
regulacyjna o mocy przechodniej/referencyjnej 500
MV∙A i napięciu znamionowym 230kV±15% z
regulacją niezależną kąta fazowego napięcia do
współpracy w zestawie
z jednostką główną
autotransformatorem 400/220kV, 500MVA
K6=K4+K5
…………………………………………..
miejscowość i data
K7
K7=K3xK4
K8
Kwota
podatku VAT
(sumaryczna
)
w zł
K9
Cena
całkowita
brutto
(sumaryczna
) w zł 3
K 10
Kraj
pochodzenia
towaru4
K9=K7+K8
2
……………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg
stanu aktualnego w dacie składania oferty, z zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
4
W przypadku, gdy towar został całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z tego kraju lub terytorium (zgodnie z art. 60 ust 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny). W przypadku towaru, w produkcję którego zaangażowane są więcej niż jeden kraj lub więcej niż
jedno terytorium, uznaje się towar za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie
przystosowanym do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (art. 60 ust 2 rozporządzenia 952/2013).
3
Wzór nr 4 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i montaż na stanowiskach
w SE Joachimów jednostek regulacyjnych o mocy przechodniej/referencyjnej 500 MV∙A i
napięciu znamionowym 230kV±15% z regulacją niezależną kąta fazowego napięcia do
współpracy w zestawie z jednostkami głównymi autotransformatorami 400/220 kV, 500 MVA AT1
i AT2”, my:
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w
imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego)
z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą,
posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować
udostępniane zasoby)
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować
udostępniane zasoby)
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować
udostępniane zasoby)
Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: …………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter
stosunku,
jaki
będzie
nas
łączył
z
Wykonawcą:
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… (proszę wskazać rodzaj umowy jaka
łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki
została zawarta)
Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia,
jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu
zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot
będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu
zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń
dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu
Download