Slajd 1

advertisement
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Robert Krawczyk
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Prawo do nauki w międzynarodowym systemie ochrony praw
człowieka:
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
• Konwencja ws. zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty
• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych
• Protokół Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Międzynarodowe zobowiązania Polski w dziedzinie prawa do
nauki:
• Obowiązek praktycznej realizacji prawa jednostki do nauki
(edukacji) ciążący na państwie i jego organach
• Postulat powszechnego i zgodnego z zasadą równości
dostępu do studiów wyższych
• Obowiązek rozwoju szkół wszystkich stopni
• Obowiązek stopniowego wprowadzania bezpłatnych studiów
wyższych
• Obowiązek ustanowienia odpowiedniego systemu stypendiów
państwowych
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Gwarancje prawa do nauki w Konstytucji RP (art. 70):
•
•
•
•
Obowiązek władz publicznych zapewnienia obywatelom
powszechnego i równego dostępu do wykształcenia
Zasada bezpłatnej nauki w szkołach publicznych
Zasada autonomii szkół wyższych
Wolność zakładania przez obywateli i instytucje szkół
niepublicznych
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r.,
sygn. SK 18/99 (OTK 2000/7/258):
• Państwo realizuje konstytucyjne gwarancje dostępu do
studiów wyższych przede wszystkim za pośrednictwem
uczelni publicznych
• Na uczelniach publicznych ciąży prawny obowiązek
zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do
studiów wyższych
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Prawo do nauki a osoby niepełnosprawne:
• Prawo do nauki przysługuje osobom niepełnosprawnym na
równi z wszystkimi innymi podmiotami i podlega ochronie
przewidzianej w Konstytucji oraz prawie międzynarodowym
• Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie osobom
niepełnosprawnym realizacji prawa do nauki w zgodzie z
zasadą równości wobec prawa oraz przeciwdziałanie
wszelkiej ich dyskryminacji w tym obszarze
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Instrumenty realizacji prawa osób niepełnosprawnych do
nauki w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym:
• Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
• Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z
kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów
niepełnosprawnych
Prawo do nauki osób niepełnosprawnych
i obowiązki uczelni w tym zakresie
Gwarancje dostępności studiów wyższych dla osób
niepełnosprawnych - postulaty de lege ferenda:
• Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r.
• Możliwe kierunki nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym
• Rozporządzenia wydane lub przewidywane do wydania na
podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Dziękuję za uwagę
Download