Pracodawca – stosownie do wymogów art. 2373 § 21 Kodeksu

advertisement
Pracodawca – stosownie do wymogów art. 2373 § 21 Kodeksu pracy - obowiązany jest
odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do
wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie takie powinno być okresowo – co 5
lat -powtarzane. Obowiązek odbycia ww. szkolenia w dziedzinie bhp dotyczy wszystkich
pracodawców niezależnie od podstawy wykonywania przez nich pracy (niezależnie od tego
czy jest to stosunek pracy, czy też umowa cywilnoprawna), rodzaju zajmowanego stanowiska
(niezależnie czy jest to np. doradca podatkowy, właściciel, dyrektor przedsiębiorstwa
państwowego, likwidator, syndyk masy upadłości) oraz formy własności. Należy podkreślić,
że w niektórych przypadkach, gdy pracodawca funkcjonuje jako spółka prawa cywilnego
(spółka cywilna) lub spółka prawa handlowego (spółka osobowa, do których zalicza się:
spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną),
każdy ze współwłaścicieli zakładu pracy (w tym doradca podatkowy) obowiązany jest przejść
szkolenie, o którym mowa w art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, gdyż każdy z nich korzysta
z równych praw i obowiązków. Naruszenie ww. obowiązku stanowi wykroczenie
przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 zł
(minimalna wysokość grzywny) do 30.000 zł (kara maksymalna).
W myśl art. 207 § 1 i 2 kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W szczególności pracodawca jest
obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować
wykonanie tych poleceń;
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony
zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania
pracy;
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy,
stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko
piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań
profilaktycznych;
6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy.
Ponadto jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy (wynikającym z art. 94 pkt 4
Kodeksu pracy) jest systematyczne prowadzanie szkoleń pracowników w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten precyzuje art. 2373 Kp stanowiąc, że nie
wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Z powyższego artykułu wynika zakaz dopuszczenia
przez pracodawcę do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganych kwalifikacji
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami lub potrzebnych umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy.
Powyższe szkolenie umożliwi pracodawcy planowanie, organizowanie i prowadzenie
działalności zgodnie z wymogami prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także da podstawy do prowadzenia szkoleń własnych pracowników w dziedzinie bhp.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP wymaganego dla
pracodawców które będzie ważne 5 lat
Download