pytania bhp ul - Magisterskie24.pl

advertisement
Mod
uł 1
1.Czy stosowanie Polskich Norm jest:- dobrowolne
2.W skład komisji bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzą - pracownicy służby bhp, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad
pracownikami, społeczny inspektor pracy, przedstawiciele pracowników
3.Czy zarządzenia rektora, kanclerza są źródłem prawa dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego? – tak
4.Pracodawca powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, jako swój organ doradczy i opiniodawczy wtedy gdy
zatrudnienie w jego zakładzie pracy przekroczy: - 250 osób
5.Czy kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w
szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i szkołach wyższych należy do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej? – tak
6.Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w
szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. PIP podlega -Sejmowi RP
Moduł 2
1.Społeczna inspekcja pracy jest pełniona przez pracowników i reprezentuje interesy - wszystkich pracowników, bez względu na
ich przynależność związków
2.w pomieszczeniu stałej pracy i nauki na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej - 13 m³ wolnej objętości
pomieszczenia
3.w pomieszczeniu stałej pracy i nauki na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej - 2 m² wolnej podłogi, niezajętej
przez środki pracy i wyposażenie
4.jeżeli w pomieszczeniu stałej pracy i nauki nie występują czynniki szkodliwe, to wysokość pomieszczenia nie może być
mniejsza niż – 3,0 m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe
5.pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa powyżej 4 godzin
6.ze względów ergonomicznych nieprzerwana praca przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym nie powinna trwać
dłużej niż – 1 godzinę
7.Czy przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stosuje się do przenośnych systemów komputerowych (laptopy)? –
NIE
Moduł 3
1.Czy obowiązek udzielania pierwszej pomocy określony jest w kodeksie karnym? – tak
2.zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, gdy: - spełnione są jednocześnie cztery konieczne warunki tj.: nagłość
zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz lub śmierć
3.Wypadkiem studenckim jest:- zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, pozostające w
związku z zajęciami dydaktycznymi
4.Przyczyny i okoliczności wypadku bada zespół powypadkowy w składzie: kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której
nastąpił wypadek lub upoważniona przez niego osoba i pracownik Inspektoratu BHP UŁ.- tak
5.Czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa to zespół zabiegów, których zadaniem jest przywrócenie podstawowych funkcji
życiowych, przywrócenie krążenia krwi i oddychania? – tak
6.Czy osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach przysługuje renta
z tytułu niezdolności do pracy i jednorazowe odszkodowanie? – tak
7.Telefon alarmowy pogotowia ratunkowego to numer:- 999
8.W czasie resuscytacji stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów wynosi: 30:2
Moduł 4
1.Pożary grupy C to: - pożar gazów
2.Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie poniżej 1 Mg (1 tony) odpadów niebezpiecznych rocznie? - nie
3.Przez pojęcie „podręczny sprzęt gaśniczy” należy rozumieć:- gaśnice, hydronetki, koce gaśnicze, drabiny
4.Czy zanieczyszczenie środowiska to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może
powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska? – tak
5.Aby mógł zaistnieć pożar konieczne jest by jednocześnie wystąpiły następujące czynniki: tlen, materiał palny, źródło zapłonu
6.Telefon do państwowej straży pożarnej - 998
Download