TEST EGZAMINACYJNY

advertisement
...........................................
...........................................
.........................................
...........................................
Imię i nazwisko pracownika
Data i miejsce urodzenia
Zajmowane stanowisko
Miejsce pracy (nazwa
Katedry/ Zakładu / Kliniki )
TEST EGZAMINACYJNY
DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE
MEDYCZNYM
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
a. Najwyższa Izba Kontroli,
b. Państwowa Inspekcja Pracy,
c. Prokuratura.
2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy
sprawuje:
a. Państwowa Inspekcja Sanitarna,
b. Państwowa Inspekcja Pracy,
c. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.
3. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracowniami należy;
a. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy,
c. Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Umowa na wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem to:
a. Umowa zlecenie
b. Umowa o dzieło,
c. Umowa o pracę.
5. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część
urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
a. 14 kolejnych dni kalendarzowych,
b. 10 kolejnych dni kalendarzowych,
c. 10 dni roboczych.
6. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:
a. Kierownik działu BHP,
b. Zakładowy społeczny inspektor pracy,
c. Pracodawca
7. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:
a. Całkowicie zabronione,
b. Dozwolone do 8 godzin dziennie,
c. Zabronione powyżej 4 godzin na dobę.
8. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie
pracownika w ciągu doby trwa:
a. Do 4 godzin,
b. Powyżej 4 godzin,
c. Powyżej 6 godzin.
9. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż::
a. 20° C,
b. 18° C,
c. 16° C.
10. Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:
a. Pole elektrostatyczne,
b. Wymuszona pozycja przy pracy,
c. Promieniowanie podczerwone.
1.
11. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:
a. Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy,
b. Sprawności wzroku pracownika,
c. Czasu pracy.
12. Kobieta zatrudniona przy pracy stałej przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo
przenosić:
a. 25 kg,
b. 20 kg,
c. 12 kg.
13. Kobieta w ciąży nie może być w czasie zmiany roboczej narażona na hałas ::
a. Przekraczający 55 dB,
b. Przekraczający 60 dB,
c. Przekraczający 65 dB.
14. Czy kobietę w ciąży wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych?
a. Tak, na podstawie jej pisemnej zgody,
b. Tak, tylko za zgodą związków zawodowych,
c. Nie wolno zatrudnić w żadnym przypadku.
15. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:
a. Powodujące niezdolność do pracy,
b. Powodujące skaleczenie pracownika,
c. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku z pracą powodujące uraz lub
śmierć pracownika.
16. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?
a. Pracodawca,
b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
c. Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
17. Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy:
a. Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla
zdrowia,
b. Pracownik nie otrzymał odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej,
c. W pomieszczeniu panuje niższa temperatura niż przewiduje rodzaj wykonywanej pracy.
18. W przypadku zauważenia pożaru pracownik jest zobowiązany:
a. Jak najszybciej opuścić miejsce pracy,
b. Powiadomić służbę BHP,
c. Zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami innych pracowników oraz straż pożarną i
przełożonego.
19. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż:
a. 21 dni od daty wypadku,
b. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
c. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
20. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
a. Pracownicy na stanowiskach robotniczych,
b. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują czynniki szkodliwe lub
uciążliwe,
c. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie.
.........................................
Podpis pracownika
Wynik testu: ........................... Podpis osoby sprawdzającej:...................................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards