RODZAJE NORM PRAWNYCH

advertisement
RODZAJE NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH ORGANY OCHRONY PRAWNEJ
 Organy władzy sądowniczej art. 10 ust. 2 Konstytucji, art. 173 konstytucji,
 NIK art. 202-207 Konstytucji oraz ustawa z dnia 23 grudnia 1994 o NIK
 KRRIT art. 213-215 K, ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji
 Rzecznik Praw Obywatelskich art. 208-212 K, ustawa z dnia 15 lipca 1987 o RPO,
 Rzecznik Praw Dziecka art. 72 ust. 4 K, ustawa z dnia 6 stycznia 2000 o RPD
 GIODO, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
 Generalny Inspektor Informacji Finansowej ustawa z dnia 16 listopad 2000 o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 Rzecznik Ubezpieczonych ustawa z dnia 22 maj 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i
emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
 Rzecznik Praw Pacjenta ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta
 Adwokatura ustawa z dnia 26 maj 1982 prawo o adwokaturze
 Radca Prawny ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.,
 Notariat ustawa z dnia 14 lutego 1991 prawo o notariacie
 Komornicy ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 uoksie
 Rzecznik Patentowy ustawa z dnia 11kwietnia 2001 o RP
 PGSP
ustawa z dnia 8 lipca 2005 o ProkuratoiiGeneraknej Skarbu Państwa
 Prokuratura ustawa z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze
 Instytucie Pamięci Narodowej ustawa z dnia 18 grudnia 1998 o IPN-Komisji Ścigania Zbrodni
p-ko Narodowi Polskiemu
 Oragany resortu spraw wewnętrznych ustawa z dnia 4 września 1997 o działaniach admin
rządowej
 ABW I AW ustawa z dnia 24 maja 2002 o ABW oraz AW
 CBA ustawa z dnia 9 czerwca 2006 o CBA
 Żandarmeria wojskowa ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 o ŻW i wojskowych organach
porządkowych
 Organy admin skarbowej (US i IS) ustawa z ndia 21 czerwca 1996 o urzędach i izbach
skarbowych, ustawa z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej,
 Organy celne (UC i IC) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o służbie celnej
 Urząd Kontroli Skarbowej ustawa z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej
 Urzędy i agencje wyposażone w prerogatywy policji admin

Urząd Komunikacji Elektronicznej ustawa z dnia 16 lipca 200 4prawo telekomunikacyjne

Urząd Regulacji Energetyki ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne

Urząd dozoru technicznego ustaw z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym

Urząd Transportu Kolejowego ustawa z dnia 28 marca 2003 o tansporcie kolejowym

Główny Urząd nadzoru Budowlanego ustawa z ndia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

Urząd Żeglugi Śrudlądowej ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o żegludze śródlądowej

UOKIK ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustawa z dnia 26 października
1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ustawa z dnia 8 grudnia 2006 o PAŻOP
 Inspekcje państwowe wyposażone w prerogatywy policji administracyjne
 Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna ustawa z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne
 Państwowa Inspekcja Pracy ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o PIP
 Główny Inspektorat Transportu Drogowego ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie
drogowym
 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ustawa z dnia 12 lipca 1995 o ochronie
roślin uprawnych
 Inspekcja Ochrony Środowiska ustawa z dnia 20 lipca 1991 i IOŚ
 Państwowa Inspekcja Sanitarna ustawa z dnia 14 marca 1985 o PIS
 Państwowe służby specjalistyczne wyposażone w prerogatywy policji admin
 Służba Celna ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o służbie celnej
 Służba Więzienna ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o SW
 Służba Leśna ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach
 Straże z uprawnieniami policji administracyjne
 Straż Graniczna ustawa z dnia 12 października 1990 o SG
 Straż Ochrony Kolei ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym
 Państwowa Straż Pożarna ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej
 Straże Gminne ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych
 Państwowa Straż Łowiecka ustawa z dnia 13 października 1995 prawo łowieckie
 Organy Kontroli Admin Samorządowej
Samorządowe Kolegia Odwoławcze, RIO, - KPA, Ordynaca Podatkowa, ustawa z dnia 12 października
1994 o samorządowych kolegiach odwoławczych , ustawa z dnia 7 października 1992 o RI
Download