Wykaz proponowanej literatury

advertisement
WYKAZ PROPONOWANEJ LITERATURY
I część - historia Policji
1. A . Misiuk , Policja Państwowa 1919-1939, Warszawa 1996.
2. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci, Katowice 1988.
3. A. Misiuk, Od MSW do posterunku Policji Państwowej. Dzieje organów policyjnych
i administracyjnych w II RP w latach 1919 -1926, Szczytno 1988.
4. A. Pepłoński, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa drugiej
Rzeczypospolitej, Szczytno 1991.
5. A. Misiak, Miejsce Policji Państwowej w strukturze aparatu państwowego II RP w latach 1919
-1926, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 2.
6. A. Misiak, Służby specjalne II RP, Warszawa 1998.
7. L. Nagler, Policja Państwowa [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa,
Warszawa 1929.
8. H. Kopczyk, Organy bezpieczeństwa II RP po przewrocie majowym 1926 [w:] „Zeszyty Naukowe
ASW”1983, nr 33.
9. A. Przewoźnik, Katyń. Zbrodnia, Prawda, Pamięć, Warszawa 2010.
10. A. Paul, Katyń, Warszawa 2003.
11. Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzin.,
Warszawa 2000.
12. J. Adamska, Katyń, Miednoje 1940 -2000, Zeszyty Katyńskie nr 13 „Zbrodnia Katyńska. Próba
bilansu”,2001.
13. I. Grudzińska –Gross, J. Gross, J. Tomasz, W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali … Polska
a Rosja 1939-1942, Kraków 2008.
14. Zeznania Tokariewa, Zeszyty Katyńskie nr 3,Warszawa 1994.
15. St. Jaczyński, Obozy jenieckie w ZSRR IX1939-VII1941, Zbrodnia katyńska, Droga do prawdy,
Zeszyty Katyńskie nr 2, Warszawa 1992.
II część – mundur i ceremoniał
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U nr 90, poz.738)
2. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 122 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie
Ceremoniału Policyjnego (Dz. Urz. KGP rok 2012, poz. 27)
3. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 7 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu
musztry w Policji (Dz. Urz. KGP rok 2013, poz. 18)
4. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 30 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP rok 2013, poz. 99)
III część - mjr Jan Piwnik „Ponury”- patron świętokrzyskiej Policji.
1. W. Königsberg Droga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Warszawa 2011.
2. A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania,
Warszawa PWN 1996.
3. A .Misiuk, Historia Policji, Szczytno 1997.
4. P. Majer, A. Misiuk, Losy policjantów polskich po 1 września 1939, Szczytno 1996.
5. C. Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie.
Download