Załącznik nr 1 do OPZ

advertisement
Załącznik nr 1 do OPZ
PARTNERZY DLA USŁUGI „POJEDYNCZE OKNO W OBROCIE TOWAROWYM Z ZAGRANICĄ”
1.








2.
Partnerzy Służby Celnej współpracujący na granicy w znaczeniu wąskim (są to organy działające na
granicy państwa i wystawiające dokumenty – wyjątek: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma
swojej siedziby na przejściu granicznym, ale pełni podobną rolę jak Okręgowe Inspektoraty
Rybołówstwa Morskiego):
Straż Graniczna,
porty lotnicze, operatorzy terminali,
Inspekcja Weterynaryjna (dokumenty CVED – Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla Wwozu i
Przewozu; dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej pasz),
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dokument potwierdzający wynik granicznej
kontroli fitosanitarnej, świadectwo fitosanitarne w wywozie),
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (świadectwo zgodności dla świeżych
owoców i warzyw, dokument potwierdzający odstąpienie od kontroli, protokół kontroli jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych, dokumenty związane z rolnictwem ekologicznym),
Państwowa Inspekcja Sanitarna (świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych
substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością; świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w
przetwarzaniu; CED – Wspólnotowy Dokument Wejścia),
Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego (transport morski) + Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (pozostałe rodzaje transportu) – zatwierdzone świadectwo połowowe,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (zezwolenie na przejazd nienormatywny pojazdu).
Partnerzy współpracujący ze Służbą Celną w ramach nadzoru nad obrotem towarowym z krajami
trzecimi w znaczeniu szerokim (organy wydające dokumenty wymagane na granicy):
 Główny Inspektorat Farmaceutyczny (pozwolenie na przywóz/wywóz/tranzyt środków odurzających,
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I),
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (pozwolenia na międzynarodowy obrót odpadami),
 właściwe organy Policji i Konsulowie (dokumenty na przewóz broni przez granicę),
 Minister Środowiska (świadectwo pochodzenia – CITES),
 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pozwolenia na przywóz i wywóz roślin i zwierząt gatunków
rodzimych objętych ochroną ścisłą),
 Ministerstwo Gospodarki (w zakresie obrotu towarami strategicznymi),
 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 Inspekcja Handlowa,
 Państwowa Inspekcja Pracy,
 Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 organy nadzoru budowlanego,
 urzędy morskie,
 Urząd Transportu Drogowego,
 Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(niektóre organy powtarzają się, np. PIS lub IJHARS - ale występują w różnych rolach i są to inne jednostki
niż te, które działają na granicy).
Download