BHP pytania i odpowiedzi - Szkolenie BHP UW

advertisement
BHP pytania i odpowiedzi.doc
(39 KB) Pobierz
BHP
Powrót do Pomocy
naukowych
Szkolenie
BHP (info o terminach) (link do testu):
(Wpis do odebrania u dr Kładocznego na dyżurze)
1. Nadzór
nad warunkami pracy w zakładzie z ramienia pracodawcy sprawuje:
- służba bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. Na
wypadek ogłoszenia alarmu pożarowego prowadzący zajęcia powinien:
- niezwłocznie przerwać zajęcia i skierować się do wyjścia ewakuacyjnego.
3. Jakie
czynności występują pod pojęciem pierwsza pomoc?
- szybkie zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę) z otoczenia
ofiary nieszczęśliwego wypadku,
4. Czy
poddawanie się profilaktycznym badaniom lekarskim jest podstawowym obowiązkiem
pracownika?
- tak, na każdym stanowisku,
5. Koc
gaśniczy wykonany jest:
- z włókna szklanego,
6. Co jest
pierwszym obowiązkiem osoby będącej świadkiem wypadku przy pracy (podczas
zajęć)?
- udzielenie pomocy poszkodowanemu,
7. Komu z
punktu widzenia prawa pracy jest przypisana szczególna rola w nadzorze nad
warunkami pracy?
- Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna
8. Wodą nie
gasi się:
- urządzeń elektrycznych
9. Czy
znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki
obowiązujących na terenie uczelni jest obowiązkiem studenta?
- tak, każdego studenta
10. Wypadek
przy pracy to:
- nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z pracą,
11. W jakim
przypadku przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany
wypadkiem na terenie uczelni z ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej (OC)?
- tylko w przypadku winy uczelni
12. Za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialny (a) jest:
- pracodawca,
13. Aktem
prawnym określającym podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie
bhp jest:
- Kodeks pracy,
14. Czy
pracownik powinien brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy?
- tak, na każdym stanowisku
15. Kto ma
prawo ustalić czy wypadek jest wypadkiem przy pracy (podczas zajęć)?
- zespół powypadkowy,
16. Czy
Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo wstrzymać pracę w zakładzie pracy?
- ma prawo w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy
zagraża życiu lub zdrowiu pracowników,
17. Czy
można inspektora Państwowej Inspekcji Pracy nie wpuścić na teren zakładu pracy?
- nie, nie można nie wpuścić,
18. Kto jest
powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego?
- Państwowa Inspekcja Sanitarna,
19. Czy
prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów w czasie
prowadzonych zajęć?
- tak, zawsze,
20. Co jest
pierwszą czynnością świadka wypadku w przypadku zranienia?
- natychmiastowe zatrzymanie krwotoku
21. Jaka
jest prawidłowa odległość twarzy od ekranu:
- 50-80 cm
22.
Pracodawca powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy oraz prokuratora o
każdym wypadku:
- ciężkim, zbiorowym, śmiertelnym
23.
Antropometria jest to:
- nauka zajmująca się pomiarem ciała ludzkiego
24. Do
obowiązków pracodawcy należy:
- chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i
techniki
25. Kto
sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas zajęć z
winy uczelni?
- zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę
26.
Odległość bezpieczna podczas gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do
1000V wynosi:
-1m
27.
Odległość dojścia do sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku nie powinna
być większa niż:
- 30 m
28. Student
podczas zajęć uległ wypadkowi, kto jest za niego odpowiedzialny?
- prowadzący zajęcia
29. Jeżeli
konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
- miejsce złamania i najbliższe stawy
30. Pierwsza
pomoc w przypadku oparzeń to:
polewanie miejsca oparzenia chłodną wodą
31. Do
środków ochrony zbiorowej zaliczamy:
- wentylacja, odpylanie, ekrany głuszące hałas
32. Ekran
monitora względem użytkownika ustawia się:
- około 15 stopni poniżej linii wzroku
33.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy:
- przed dopuszczeniem go do pracy
34. Zespół
powypadkowy powoływany jest przez:
- pracodawcę
35. Sztuczne
oddychanie u dorosłego prowadzi się z częstotliwością:
- ok. 15-20 wdechów na minutę
36. Za
materiały niebezpieczne pożarowo należy uważać:
- ciecze palne o temp. zapłonu poniżej 55 stopni C
37.
Ergonomia to:
- nauka o dostosowaniu środowiska pracy do człowieka
38. Jeśli
stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników,
właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo:
- nakazać zaprzestania przez zakład pracy lub jego część działalności bądź
działalności określonego rodzaju
39.
Naczelnym aktem prawnym ochrony pracy jest:
- Konstytucja
40. Badanie
szczelności instalacji gazowej w budynkach dokonuje się:
- raz w roku
41.
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
- szkolenie wstępne i okresowe
42. Za
wypadek przy pracy uważa się:
- nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z pracą
43. Zespół
powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy sporządza w okresie:
- 14 dni
44. Nadzór nad warunkami pracy prócz pracodawcy
sprawuje:
- Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna
Plik z chomika:
wsobietylkoja
Inne pliki z tego folderu:

BHP pytania i odpowiedzi.doc (39 KB)
Inne foldery tego chomika:


Biologiczne mechanizmy zachowania M.Trojan
Ćwiczenia z psychopatologii - kurs internetowy M.Filarowska
 Galeria
 Historia Kościoła katolickiego XX wieku P.Skibiński
 Logika F.Kawczyński
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download