UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,

advertisement
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,
czyli na co zwrócić uwagę w praktyce
przy podpisywaniu umów
Magdalena Rakowska-Kuśnierek
Adwokat
Umowa jest czynnością prawną dwustronną, tzn. taką,
do której zawarcia konieczne jest zgodne oświadczenie
woli co najmniej dwóch stron. (patrz Z. Radwański/ A.
Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna)
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
Przykładowe klasyfikacje
umów:
•
Umowy nazwane i nienazwane
•
Umowy jednostronnie i dwustronnie
zobowiązujące
•
Umowy konsensualne i realne
•
Umowy zobowiązujące i rozporządzające
•
Umowy adhezyjne i swobodnie negocjowane
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
OŚWIADCZENIE WOLI ART. 60
K.C.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,
wola osoby dokonującej czynności prawnej może być
wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które
ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również
przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
(oświadczenie woli).
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
SZCZEGÓLNE
OŚWIADCZEŃ
FORMY
WOLI:

Forma zwykła pisemna

Forma aktu notarialnego

Forma z poświadczeniem daty

Forma z poświadczeniem podpisu
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
SKUTKI NIEDOCHOWANIA
FORMY CZYNNOŚCI PRAWNEJ
ART. 73,74 K.C.:
Bezwzględna nieważność czynności prawnej
(ad solemnitatem)
 Niewystąpienie określonych skutków prawnych
(ad eventum)
 Ograniczenia na płaszczyźnie procesowej
(ad probationem)

www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
ZASADA SWOBODY UMÓW
art. 353¹ k.c.
Strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek
prawny według swego uznania, byleby jego treść
lub cel nie sprzeciwiały się:

właściwości (naturze) stosunku,

ustawie,

zasadom współżycia społecznego
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWA KLAUZULA
SALWATORYJNA:
„Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej
umowy byłoby nieważne, to pozostałe jej
postanowienia pozostają nienaruszone. W takim
przypadku Strony podejmą starania o to, aby
uzgodnić postanowienie zastępcze, którego cel
gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do
celu postanowienia nieważnego.”
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWE ELEMENTY
UMOWY:

STRONY UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

CZAS TRWANIA UMOWY

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

ROZWIĄZANIE UMOWY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
STRONY UMOWY :

Osoby fizyczne (konsumenci, przedsiębiorcy)

Osoby prawne (np. spółki prawa handlowego)

Jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną (np. wspólnoty
mieszkaniowe)
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
OZNACZENIE STRON UMOWY
I ICH WŁAŚCIWA
REPREZENTACJA:
•
Oznaczenie i sposób reprezentacji podmiotu
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiu
•
Oznaczenie podmiotu wpisanego do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.
UI/Search.aspx.
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWE OZNACZENIE
STRON UMOWY:
„XYZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą przy ul. Kwiatowa 15, 12-530 Poznań, o kapitale zakładowym w
wysokości 50.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000111222, NIP 5552224455, REGON 000111222
reprezentowaną przez: ………………………………”
„Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „XYZ
Usługi Budowlane” , ul. Opolska 18, 61-014 Poznań, wpisany do CEIDG,
posiadający NIP 8971134109, REGON 930376998” .
„Andrzejem Frankowskim zamieszkałym przy ul. Warzywnej 2, 61-000
Poznań, legitymującym się dowodem osobistym nr 8796 seria ABC,
wydanym przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 1.03.1985,
posiadającym numer PESEL 85021404867, NIP 8971134109 .”
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
REPREZENTACJA STRONY
UMOWY PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA:
◦ Pełnomocnictwo (umocowanie dla
pełnomocnika)
◦ Treść pełnomocnictwa
◦ Forma pełnomocnictwa
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZEDMIOT UMOWY:
Świadczenie (zachowanie się dłużnika zgodnie z
treścią zobowiązania) może polegać na działaniu
albo zaniechaniu
Świadczenie:
 jednorazowe, okresowe, ciągłe
 pieniężne, niepieniężne
 oznaczone co do tożsamości i co do gatunku
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
zawarte są m.in. w:
◦ Treści umowy
◦ Ogólnych warunkach umowy
◦ Regulaminach
◦ Przepisach prawa
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWE DODATKOWE
REGULACJE ZAWARTE W
UMOWACH:
◦ Odsetki
◦ Kary umowne
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
ODSETKI
(świadczenia uboczne od
świadczeń pieniężnych):

Odsetki za opóźnienie (płatne za niewykonanie
zobowiązania pieniężnego w przewidzianym
terminie)

Odsetki o funkcji waloryzacyjnej (służą
wynagrodzeniu za możliwość korzystania z
kapitału oraz rekompensują spadek siły
nabywczej pieniądza)
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl

Odsetki ustawowe (wysokość odsetek
ustawowych ustala się na 13% w stosunku
rocznym – zgodnie z §1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4.12.2008 r.
w sprawie określenia wysokości odsetek
ustawowych)

Odsetki umowne (maksymalna wysokość
odsetek wynikających z czynności prawnej nie
może w stosunku rocznym przekroczyć
czterokrotności wysokości stopy kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego –
art. 359 § 2¹ k.c.)
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
KARA UMOWNA ART. 483 K.C.:
Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę
określonej sumy (kara umowna).
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWY ZAPIS
ZASTRZEŻENIA KARY
UMOWNEJ W UMOWIE:
„Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy.”
„Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 w razie nieuzasadniającego odstąpienia
przez Przyjmującego Zamówienie od umowy.”
„Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 500.000 zł w razie
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.”
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl

Co do zasady wierzyciel nie może żądać od
dłużnika odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.

Strony mogą jednak w umowie uregulować tę
kwestię odmiennie zgodnie z art. 484 § 1 zd. 2 k.c.
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWY ZAPIS Z ART. 484 § 1
ZD. 2 K.C.
„Zamawiający ma prawo i możliwość
dochodzenia odszkodowania za powstałą szkodę
na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy
wartość zastrzeżonych kar umownych.”
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
ZMNIEJSZENIE KARY
UMOWNEJ:
Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy:
◦ zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane
◦ kara umowna jest rażąco wygórowana
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
ROZWIĄZANIE UMOWY:

Wykonanie umowy

Upływ okresu na jaki umowa została zawarta

Porozumienie stron

Wypowiedzenie umowy

Odstąpienie od umowy (umowne prawo
odstąpienia, ustawowe prawo odstąpienia)
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
FORMA NASTĘPCZYCH
CZYNNOŚCI PRAWNYCH ART.
77 K.C.:

Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy,
jaką ustawa lub strony przewidziały dla jej zawarcia.

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie
za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej
wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.

Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej
rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy,
jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast
odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być
stwierdzone pismem.
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA
SĄDU:

Ogólna zasada:
„Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego
okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania” - art. 27 § 1 k.p.c.
„Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie
będącemu osobą fizyczną według miejsca ich siedziby” – art. 30
k.p.c.

Przepisy szczególne (właściwość przemienna i wyłączna)

Zawarcie w umowie tzw. „klauzuli prorogacyjnej”
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZYKŁADOWA KLAUZULA
PROROGACYJNA W UMOWIE:
„Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle
niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby
Sprzedającego.”
„Spory wynikające z realizacji umowy będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Warszawy Mokotowa.”
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

Ogólna zasada (art. 118 k.c.)
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.

Przepisy szczególne przewidujące terminy przedawnienia o innej
długości (np. art. 554 k.c., art. 646 k.c.)
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
ŹRÓDŁA:





Z. Radwański/ A. Olejniczak, Zobowiązania - część
ogólna,
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna,
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.12.2008 r.
w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA RAKOWSKA – KUŚNIEREK
ADWOKAT
www.mrk-kancelariaadwokacka.pl
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,
czyli na co zwrócić uwagę w praktyce
przy podpisywaniu umów
Magdalena Rakowska-Kuśnierek
Adwokat
Download