lukowa-elastycznosc

advertisement
3
Obok pojęcia prostej elastyczności cenowej popytu posługujemy się pojęciem ELASTYCZNOŚCI
ŁUKOWEJ POPYTU ŁUKOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU określana jest jako elastyczność
przeciętna (cena i popyt wyrażone jako średnie arytm.wielkości skrajnych) odpowiadająca łukowi
krzywej popytu pomiędzy dwoma dowolnymi punktami
Wsp.elastyczności łukowej popytu charakteryzuje całą krzywą popytu informując o ile %
przeciętnie zmieni się wielkość popytu gdy cena zmieni się o 1%
Z przekształcenia formuły cenowej elast.popytuprzy założeniu że krzywa popytu jest f.ciągłą
wynika iż cenowa elast.popytu jest zależna od pierwszej pochodnej f.popytu której graficznym
odzwierciedleniem jest tg kąta alfa zawartego pomiędzy styczną do krzywej popytu a osią ceny
czyki zmiennej niezależnej. Stąd elast.popytu w każdym punkcie krzywej określa zależność.
Elastyczność punktowa określona jest zatem przez stosunek dł. odcinków na jakie punkt styczności
z krzywą dzieli styczną Ponieważ stosunek ten dla każdej innej stycznej jest inny, elast.punktowa
jest różna.
Elastyczność punktowa jedności dot.punktu na krzywej dzielącego swą styczną na 2 różne części.
Prawidłowością jest spadek poziomu elast. w miarę przesuwania się wzdłuż krzywej w prawo.
Wysokiemu poziomowi cen odpowiada wysoka elast.ponieważ niewielkie relatywnie zmiany ceny
wywołują duże zmiany wielkości popytu, w miarę obniżania się poziomu cen elast. punktowa spada.
Z ekonomicznego punktu widzenia elast.punktowa określa stopień reakcji wielkości popytu na
zmianę ceny przy różnych jej poziomach. Odpowiednio wysokiemu poziomowi cen odpowiada
wysoka elastyczność.W miarę natomiast obniżania się poziomu cen elastyczność spada.
W przypadku punktów na krzywej popytu leżących blisko siebie odpowidające im ceny i ilości
nieznacznie się od siebie różniąa także od wartości średnich.
Możemy zatem uprościć zależność określającą wskaźnik elast.łukowej:
Elastyczność punktowa i łukowa to 2 sposoby pomiaru elastyczności. Wykorzystywane w zal.od
tego czy dysponujemy tabelą popytu czy tez matematyczną formułą jego funkcji oraz jaki przedział
zmian cen i wielkości popytu uwzględniamy. Jeżeli funkcja popytu jest f. ciągłą i rozpatrujemy
b.małe zmiany ceny możemy określić elast.na podst. I-wszej pochodnej funkcji popytu(lub
graficznie). Elastyczność cenowa popytu ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ustalenia
właściwego poziomu cen. Przy popycie elastycznym obniżka cen zwiększa wpływy ze sprzedaży
natomiast w przypadku gdy popyt jest nieelast. obniżka cen zmniejsza wielkość wpływów ze
sprzedaży.
Teoria popytu
Mechanizm rynkowy - wykład
Mechanizm rynkowy - omówienie zagadnienia
Elastyczność cenowa popytu
Elastyczność popytu i podaży
Badanie zmian zachodzących na rynku
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download