ekonomia-mikro-test

advertisement
.
3
MIKRO
Test prawda/fałsz
Test wyboru
C
Linia ograniczenia budżetowego dla dóbr X i Y dana jest wzorem: 10X + 2Y = 80. Konsument
kupuje 4 sztuki dobra X i 20 sztuk dobra Y. Aby zwiększyć zakupy dobra X o 3 sztuki, konsument
musi zrezygnować z :
a) 4 sztuk dobra Y, b) 10 sztuk dobra Y……………..c) 15 sztuk dobra Y, d) 18 sztuk dobra Y
B
Balbina wydaje całe swoje kieszonkowe na pączki i lody i może sobie pozwolić na zakup 10
pączków i 20 lodów. Mogłaby także kupić za całe swoje kieszonkowe 15 pączków i 10 lodów
dziennie. Jeżeli cena pączka wynosi 10, jakie jest dzienne kieszonkowe Balbiny?
a) 150,……………..b) 200, c) 250, d) 300
A
Jeżeli wyprodukowanie Q = 1, 2, 3 jednostek produktu zwiększa koszty odpowiednio do 2, 4, 6 zł,
wtedy koszty krańcowe:
a) są stałe, b) rosną, c) spadają, d) wynoszą odpowiednio 2, 4, 6 zł
BC
Spadek dochodów konsumenta powoduje:
a) przesuwanie się w dół wzdłuż krzywej popytu, b) przesunięcie w lewo krzywej popytu, c)
przesunięcie w prawo krzywej popytu, d) przesuwanie się w górę wzdłuż krzywej popytu
C
Przedsiębiorstwo monopolistyczne:
a) zawsze osiąga zysk, b) jest cenobiorcą, c) produkuje przy niepełnym wykorzystaniu mocy
produkcyjnych, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
B
Jeśli dochodowa elastyczność na dane dobro Edp = 0,7, to popyt zmienia się:
a) w odwrotnym kierunku niż dochód, b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym
stopniu, c) w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu, d) w tym samym kierunku co
dochód, ale w większym stopniu
B
Jeżeli cenowa elastyczność popytu na dobro wynosi -0,5, to 50% wzrost ceny tego dobra spowoduje
spadek popytu na to dobro o:
a) 50%, b) 25%, c) 100%, d) 25 jednostek C
Jeżeli początkowo dochód konsumenta wynosił D = 200, natomiast ceny dóbr X i Y wynosiły
odpowiednio cx = 2 i cy = 4, a następnie D = 400 i cx = 4 i cy = 8, to:
a) linia ograniczenia budżetowego przesunie się równolegle w górę, b) kąt nachylenia linii
ograniczenia budżetowego wzrośnie dwukrotnie, c) linia ograniczenia budżetowego nie zmieni
swojego położenia, d) linia ograniczenia budżetowego przesunie się równolegle w dół
C
Kiedy cena jabłek wynosi 100 zł za skrzynkę, popyt na jabłka wynosi 2000 skrzyń. Jeśli
elastyczność cenowa popytu na jabłka wynosi -0,5, jaki będzie popyt na jabłka, gdy cena wzrośnie
do 120 zł za skrzynkę?
(…)
…) bardziej użyteczne lecz nie osiągalne. A
Zasada racjonalnego gospodarowania polega na: a) optymalnym wykorzystaniu zasobów, b) dążeniu
do maksymalizacji efektów przy minimalizacji nakładów, c) dążeniu do maksymalizacji produkcji,
d) zmian w strukturze produkcji
D
Zmniejszenie kosztów stałych zostanie spowodowane przez:
a) wzrost kosztów zmiennych, b) spadek wielkości produkcji, c) wzrost wielkości produkcji, d…
…
Wszystkie dobra Giffena są dobrami pozędnymi
F
Wzrost ceny obu dóbr musi spowodować zmianę kąta nachylenia linii ograniczenia budżetowego
F
Wzrost dochodów konsumentów to optymistyczny sygnał dla wszystkich producentów
F
Zmiana ceny dobra spowoduje przemieszczenie krzywej popytu
…
Wykład - pojęcie 'równowagi rynkowej'
Ekonomia - omówienie
Ekonomia-Test 4
Wykład - pojęcie popytu
Pytania na egzamin - teoria konsumenta
Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży
Reklama





















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego










.
Download