teorii zachowania konsumenta

advertisement
Teoria zachowania konsumenta
• Ocena teorii naukowych
w kategoriach konkurencyjności hipotez
(która ma więcej do zaoferowania)
Brak absolutnych standardów, do których
miały by się dostosować inne teorie
Prawo opadającej krzywej popytu
•
•
•
•
(wielkość popytu jest odwrotnie proporcjonalna
do wielkości cen )
Prawo wyprowadzone z bardzo podstawowych
założeń dotyczących zachowania konsumentów
jest jednym z najlepiej potwierdzonych
statystycznie praw w ekonomii
Najbliższe teorii zachowania konsumenta
Położenie krzywych szacujemy przy pomocy
metod statystycznych
silne założenia
dotyczące czynników kształtujących.
Prawo popytu przez lata było krytykowane i
wzbogacana o wiele teorii by jak najdokładniej
poznać Teorię zachowania konsumenta
• Marshall pierwszy zauważył, że Uniwersalne
Prawo Popytu podlega wyjątkom:
• Natrafił na paradoks Giffena: negatywny efekt
dochodowy zmiany cen jest tak duży, że
równoważy negatywny efekt substytucyjny tej
zmiany
(przy b.niskich dochodach, zwiększenie ceny dóbr
podstawowych powoduje zwiększenie popytu na
to dobro i zmniejszenie popytu na dobro
komplementarne)
• Słucki- Allen – Hickes rozłożyli reakcję
konsumenta na zmiany ceny
na efekt dochodowy
(obniżenie ceny powoduje zwiększenie siły
nabywczej konsumenta i zwiększenie popytu )
i substytucyjny
(zwiększenie ceny dobra A
dobro B staje się
relatywnie tańsze i wzrasta na nie popyt).
Kolejną teorią - Teoria
Obojętności
Zakłada porównanie parami koszyków dóbr
różniących się od siebie w nieskończenie
małym stopniu
Wady Teorii obojętności
Jest równie nieobserwowalna jak teoria porównań
użyteczności krańcowych,
(którą twórcy teorii obojętności krytykowali).
Krzywe obojętności nie pomagają przewidzieć,
które krzywe popytu będą miały ujemne, a nie
dodatnie nachylenie.
~
Teoria konsumenta dalej pozostaje dokonywana ex
post, racjonalizuje dowolne zmiany popytu i wciąż
nie jest przewidywalną
Teorii ujawnionej preferencji
• Samuelson odrzucił użyteczność,
ograniczając się do sum wartości (Q•P)
Fundamentalne twierdzenie teorii
konsumpcji:
Wybór racjonalny = konsument woli więcej
niż mniej, jego wybory są spójne,
przechodnie i powtarzalne
• Zawiera wszystkie możliwe do
zaobserwowania wnioski teorii obojętności
• Preferencje konsumentów analizuje na
podstawie ich ujawnionego zachowania
• W teorii tej efekt dochodowy jest mierzalny
(wynika to z faktu, że konsument kupuje
konkretnie ten sam koszyk dóbr, co
zwiększa możliwość obserwacji wyniku
zwiększenia wielkości dochodu)
Wady TUP
1. Opiera się ona na sądach ogólnych, nie daje
większych możliwości do prognozowania popytu
niż poprzedzające ją teorie.
2. Mapa preferencji ujawnia się z obserwowanych
sekwencji wyborów dobra (częsty zakup), gdy
jego ceny zmieniają się – stąd teoria ta nie
przyczyni się do wyjaśnienia popytu na dobra
trwałego użytku, oszczędzania i przechowywania
majątku w konkretnie wybrany sposób, ani jakie
dobra zostaną w rzeczywistości skonsumowane.
3. Analizuje wybory pojedynczego konsumenta, a
dane (pomiary i testy hipotez dotyczące popytu)
odnoszą się do zachowań rynkowych
Zmiana priorytetów w teorii
zachowania konsumenta
Brown i Deaton zauważyli, że dotychczasowa teoria
1. nie dostarcza sposobu przeprowadzania
eksperymentów służących analizie popytu,
2. czysta teoria popytu nie oddaje prawdziwego
zachowania się konsumentów
(w badaniach częściej szacowano niż testowano)
3. zbyt duży nacisk na efekt substytucyjny zmian
cen, zamiast na skutki zmian dochodu
C. D.
4. Niezbędna jest odpowiedź: w jaki sposób
zmiany podziału dochodu wpływają na
przeciętne zachowanie pojedynczych
konsumentów.
5. Empiryczny pomiar elastyczności
dochodowych jest niezbędny nawet do
uznania faktu ujemnego nachylenia
krzywych popytu.
Kevin Lancaster – i jego nowe
podejście do klienta
• Zaproponował ocene dóbr nie na podstawie
ich samych lecz ich ,,usług’’.
Stały się one obiektywnie mierzalne
(nie na podstawie ceny czy ilości ale
właśnie ich ,,cech’’)
Cechy
pojedyncze dobro
,,działań’’ konsumpcyjnych
koszyki
Konsumenci już nie maksymalizują
użyteczność, lecz funkcję transformacji
(= opisuje ona użyteczność z
przekształcenia cech w konkretne dobro).
• Główne wnioski wynikające z tej analizy:
Punkty równowagi konsumentów zwykle
odpowiadają rozwiązaniom brzegowym dla
wymiarów, w których dokonywany jest wybór.
Przemieszczają się pod wpływem zmian cen co
sprawia że nie można zaobserwować dostosowań
na krzywej obojętności.
Wyjaśnia substytucyjność i komplementarność dóbr,
decyzje o lokacie majątku czy wpływ reklamy.
On sam uważał że jego teoria udowadnia większe
prawdopodobieństwo ujemnie nachylonych
krzywych popytu
Wady tej teorii
• Założenie o stałości proporcji przy
produkcji cech- zbyt daleko idące
uproszczenie
• jeśli dobra mają różniące je cechy, to każde
może być dobrem Giffena przy dowolnym
poziomie dochodu, jeżeli posiada przewagę
danej cechy na którą popyt został nasycony.
Mimo wielu przykładów odmiennych zachowań
konsumentów, podważających prawdziwość
Prawa Popytu ekonomiści sprzeciwiali się próbom
odrzucenia Czystej Teorii Zachowania
Konsumenta argumentując, że przy dodatkowym
założeniu pomocniczym:
określającym prawdopodobieństwo, że negatywny
efekt dochodowy będzie zawsze zbyt mały aby
skompensować negatywny efekt substytucyjny
zmiany ceny, (czyli pomijając dobra Giffena)
można wywnioskować prawo popytu.
Download