Ekonomia dla prawników

advertisement
Ekonomia dla prawników
1. Zagadnienia
wstępne
(Pojęcie
Ekonomii.
Mikroekonomia
a
Makroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Błędy popełniane w
ekonomii)
2. Pojęcie własności.
3. Rynek – mechanizm rynkowy
4. Popyt (Popyt i czynniki go określające. Prawo popytu. Krzywa popytu.
Nietypowe krzywe popytu. Pozacenowe determinanty popytu.)
5. Podaż (Podaż i czynniki ją określające. Prawo podaży. Krzywa podaży.
Nietypowe krzywe popytu. Pozacenowe determinanty podaży.)
6. Równowaga na rynku popytu i podaży. (Cena równowagi rynkowej.
Nadwyżka i niedobór.)
7. Naruszenia i błędy rynku.
8. Elastyczność cenowa popytu (Współczynnik dochodowej elastyczności
popytu. Doskonale nieelastyczny a doskonale elastyczny towar.)
9. Elastyczność dochodowa popytu (Współczynnik dochodowej elastyczności
popytu. Dobra normalne i podrzędne.)
10.Elastyczność cenowa podaży (Współczynnik cenowej elastyczności podaży)
11.Teoria zachowania konsumenta (Potrzeby. Dobra ekonomiczne.
Zaspokajanie potrzeb.)
12.Przedsiębiorstwo (Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw)
13.Konkurencja doskonała (Pojęcie. Równowaga przedsiębiorstwa w
warunkach konkurencji doskonałej.)
14.Monopol czysty (Pojęcie. Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego.)
15.Konsumpcja (Pojęcie i funkcja konsumpcji)
16.Oszczędności (Pojęcie i funkcja oszczędności)
17.Inwestycje (Pojęcie)
18.Dochód narodowy (Pojęcie i sposoby obliczania PKB. PNB. PNN. Dochód
narodowy. PKB per capita.)
19.Metody liczenia
20.Cykliczny rozwój gospodarki (Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu.
Teorie cyklu)
21.Polityka fiskalna (Aktywna i pasywna polityka fiskalna)
22.Narzędzia polityki fiskalnej
23.Pieniądz (Pojęcie i funkcje pieniądza. Formy pieniądza.)
24.Banki (Funkcje banku centralnego. Instrumenty oddziaływania banku
centralnego na podaż pieniądza.)
25.Inflacja (Pojęcie. Rodzaje. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji.)
26.Polityka monetarna
Literatura:
1. R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 1999.
(Rozdział I, V, VII, XIII, XIV, XVI)
2. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania,
Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca
1. S. Marciniak, Makro- i Mikroekonomia, Warszawa 2013.
2. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2012.
Download