Document

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Mikroekonomia
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: niestacjonarne
Kierunek/ rok studiów/ semestr: Zarządzanie/ rok 1/ semestr 1
Forma zajęć: ćwiczenia
Liczba godzin: 30
Prowadzący: Agata Wieczorek
I. WYMAGANIA/ PREFERENCJE WSTĘPNE:
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku ćwiczeń studenci powinni rozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne i
zależności pomiędzy nimi. Powinni także potrafić je zdefiniować, a także wymieniać
powtarzać i przywoływać. Powinni znać zasady działania podmiotów gospodarczych w
systemie ekonomicznym z uwzględnieniem wpływu czynników ekonomicznych na procesy
zarządzania.
2. Umiejętności:
W ramach kształcenia przedmiotu Mikroekonomia student nabywa umiejętność analizowania
efektów wybranych działań podmiotów gospodarczych. Potrafi umiejętnie interpretować
podstawowe kategorie ekonomiczne. Jest zdolny do poprawnego formułowania przyczyn
konkretnych działań podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem wpływu czynników
ekonomicznych na procesy zarządzania.
3. Postawy/ Kompetencje:
Nauczanie przedmiotu Mikroekonomia wykształci u studenta zdolność do szerokiego
analizowania zjawisk ekonomicznych oraz postawy zorientowane na całościowe ujmowanie
działań podmiotów gospodarczych. W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie
zdolność do postrzegania relacji miedzy działaniami podmiotów gospodarczych a czynnikami
ekonomicznymi.
III. Treści kształcenia:
I. PRZEDMIOT EKONOMII
1. Współczesna definicja przedmiotu ekonomii
2. Modelowe ujęcie przedmiotu ekonomii
3. Działy ekonomii
4. Narzędzia i metody analizy ekonomicznej
5. Ekonomia pozytywna i normatywna
6. Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego
II. GŁÓWNE NURTY EKONOMII
1. Merkantylizm
2. Fizjokratyzm
3. Szkoła klasyczna
4. Szkoła neoklasyczna
5. Szkoła historyczna
6. Główne współczesne kierunki ekonomii: instytucjonalizm, keynesizm, monetaryzm,
ekonomia głównego nurtu
III. POPYT, PODAŻ, RYNEK
1. Pojęcie rynku, jego rodzaje i funkcje
2. Popyt i jego determinanty
2.1. Pojęcie i rodzaje popytu. Popyt a cena. Krzywa popytu. Typowe i nietypowe krzywe
popytu
2.2. Pozacenowe determinanty popytu. Przesunięcia krzywej popytu
3. Podaż i jej determinanty
3.1. Pojęcie podaży
3.2. Podaż a cena. Krzywa podaży
3.3. Pozacenowe determinanty podaży. Przesunięcia krzywej podaży
3.4. Podaż a czynnik czasu
IV. RÓWNOWAGA RYNKOWA
1. Pojęcie równowagi i nierównowagi na rynku
2. Cena równowagi rynkowej
3. Zmiana równowagi rynkowej
4. Integracja państwa w mechanizm rynkowy. Ceny maksymalne i minimalne
5. Równowaga rynkowa w okresie długim
6. model pajęczyny
V. ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY
1. Cenowa elastyczność popytu prosta
2. Cenowa elastyczność popytu mieszana
3. Dochodowa elastyczność popytu
4. Cenowa elastyczność podaży
5. Geometryczna interpretacja cenowej elastyczności popytu i podaży
6. Elastyczność punktowa i łukowa
VI. PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO FUNKCJE W GOSPODARCE
1. Pojęcie i funkcje przedsiębiorstwa
2. Cele działania przedsiębiorstwa
3. Instytucjonalne formy organizacyjne przedsiębiorstwa
4. Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa
VII. KOSZTY W KRÓTKIM I DŁUGIM OKRESIE
1. Pojęcie oraz składniki kosztów produkcji
2. Rodzaje kosztów produkcji
3. Koszty przedsiębiorstwa w okresie krótkim
4. Geometryczna interpretacja kosztów w okresie krótkim
5. Koszty produkcji w okresie długim. Korzyści ze skali produkcji i relacje pomiędzy
długookresowym kosztem przeciętnym i krańcowym
VIII. KONKURENCJA DOSKONAŁA
1. Modele rynku
2. Założenia modelu konkurencji doskonałej
3. Krzywa popytu i utargi przedsiębiorstwa w konkurencji doskonałej
4. Równowaga przedsiębiorstwa w konkurencji doskonałej w krótkim i długim okresie
IX. ZACHOWANIE ORGANIZACJI NA RYNKU
1. Pojęcie i elementy składowe organizacji
2. Rodzaje organizacji
3. Cele organizacji
4. Metody strategicznej diagnozy konkurencyjnej pozycji organizacji na rynku
5. Tworzenie strategii organizacji
X. RENTA EKONOMICZNA
1. Pojęcie renty ekonomicznej
2. Typowe rodzaje renty ekonomicznej
3. Czysta renta ekonomiczna
4. Powszechna renta ekonomiczna
XI. RÓWNOWAGA ORGANIZACJI NA RYNKU KONKURENCYJNYM I RYNKU
PRACY
1. Popyt na pracę i podaż pracy na rynku doskonale konkurencyjnym
1.1. Popyt na pracę i jego determinanty w okresie krótkim i długim
1.2. Podaż pracy i jej determinanty
XII. ORGANIZACJE W BUDOWANIU DOBROBYTU SPOŁECZNEGO
XIII. WPŁYW CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH
INSTYTUCJI I PROCESY ZARZĄDZANIA
NA
BEZPIECZEŃSTWO
XIV. EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI NON PROFIT
1. Pojęcie i rodzaje organizacji non profit
2. Cele i zakres działania organizacji non profit
3. Czynniki determinujące sukces organizacji non profit
4. Źródła finansowania działalności organizacji non profit
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Kolokwium – na podstawie prac pisemnych obejmujących testy, zadania, rysunki i
zagadnienia opisowe.
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, /red/, PWN, Wa-wa 2007
2. Mikroekonomia, D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, PWE, Wa-wa 2007
3. Mikroekonomia, T. Zalega, UW 2007
Uzupełniająca:
1. Historia myśli ekonomicznej, R. Bartkowiak, PWE, Wa-wa 2003
2. Strategia organizacji, K. Obłój, PWE, Wa-wa 2007
3. Zarządzanie organizacją, J. Kisielnicki, Wa-wa 2002
4. Zarządzanie organizacjami non profit, A. Chodzyński, M. Huczek, Bielsko Biała 2001
5. Marketing organizacji non profit, M. Huczek, Sosnowiec 2003
Download