Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe

advertisement
Wpływ informacji na rynek kapitałowy
Piotr Szulec
Warszawa
29 listopada 2006 r.
Rodzaje analizy stosowanej przez inwestorów
Analiza techniczna (formacje cenowe, średnie, wykresy…)
Analiza fundamentalna (wskaźniki rentowności, płynności …)
Analiza portfelowa (optymalizacja portfela, zysk vs ryzyko…)
Analiza zdarzeń (analiza napływających informacji)
2
Rynek efektywny (informacyjnie)
Wiele definicji rynku efektywnego
Fama (1970) – …na rynku efektywnym ceny zawsze w pełni odzwierciedlają dostępną
informację – tzw. efektywność informacyjna
Warunki dla rynku efektywnego
-
Powszechna dostępność informacji dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego (płatne
serwisy, insiderzy)
-
Brak kosztów transakcyjnych (prowizje maklerskie, płynność)
-
Zgodność uczestników rynku kapitałowego co do wpływu treści nowej informacji na ceny
walorów (kupujący vs sprzedający)
Jeżeli dane zdarzenie jest ważne to powinno znaleźć natychmiastowe
odzwierciedlenie w cenach walorów których dotyczy (szczególnie w dniu
ogłoszenia informacji o jego zajściu). Kierunek zmian cen wynikać powinien
natomiast z racjonalnego zachowania się inwestorów - identyfikacja zdarzenia i
prognoza jego wpływu na walor.
3
Kategorie informacji vs siła efektywności
Informacje dotyczące historycznych zachowań cen instrumentów
finansowych emitenta (wykorzystywane w analizie technicznej)
Informacje o emitencie, które zostały podane do publicznej wiadomości
(wykorzystywane w analizie fundamentalnej)
Prywatne informacje o emitencie, w szczególności informacje poufne
(wykorzystywane przez insiderów)
4
Efektywność rynku…
Jeżeli aktualne ceny odzwierciedlają historyczne notowania akcji, to
mówimy o słabej efektywności rynku (ang. weak form efficiency). Jeżeli
aktualne ceny odzwierciedlają nie tylko ceny z przeszłości, lecz dodatkowo
także wszystkie publicznie dostępne informacje mające związek z
emitentem, mówimy o efektywności półsilnej (ang. semi-strong form
efficiency). W wypadku gdy ceny na danym rynku kształtują się pod
wpływem różnego typu informacji (cen historycznych, informacji publicznych
i informacji prywatnych i poufnych), mówimy o silnej efektywności rynku
(ang. strong form efficiency)
Wyniki badań empirycznych (Fama i in. 1969) i późniejszych zdają się
potwierdzać hipotezę rynku efektywnego w formie słabej i półsilnej.
5
Rodzaje informacji wpływających na rynek…
-
-
Dane statystyczne i informacje bieżące o charakterze
makroekonomicznym
dane krajowe (inflacja, produkcja sprzedana. wzrost wynagrodzeń,
stopa bezrobocia, zmiana PKB, decyzje Rady Polityki Pieniężnej,
umowy międzynarodowe itp.)
Dane zagraniczne (decyzje EBC, decyzje FED, inflacja, produkcja
sprzedana itp. itd.)
Dane statystyczne nt. poziomów indeksów, poziomów cen
poszczególnych akcji, wartości obrotów, ilości zleceń itp.
Informacje związane z emitentem (raporty bieżące i okresowe,
komunikaty, konferencje, raporty i rekomendacje analityków, wyceny
spółek, wywiady prasowe, targi i konkursy, wygrane i przegrane
przetargi itd.)
Informacje prasowe, radiowe i telewizyjne
6
Źródła informacji wpływających na rynek…
GUS, Skarb Państwa, Rada Polityki Pieniężnej, Sejm, Senat, Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Finansów itp. itd.
GPW w Warszawie, KDPW SA, Komisja Nadzoru Finansowego
Emitenci (Prospekt emisyjny, system Emitent - http://demo.e-pap.pl/espi ,
komunikaty prasowe, strony www)
Domy maklerskie, banki, firmy inwestycyjne krajowe i zagraniczne (raporty
analityczne, rekomendacje, wyceny, strony www)
Prasa codzienna, tygodniki, miesięczniki - Parkiet, Puls Biznesu,
Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Forbes, Polityka,
Wprost, różne wydania branżowe itd.)
Portale internetowe, radio, telewizja
Insiderzy (wywiady, komentarze, spotkania z analitykami)
Listy dyskusyjne
7
Rodzaje informacji wpływających na rynek…
Ogłoszenie o przeprowadzeniu emisji na rynku pierwotnym
Ogłoszenie podwyższenia prognozy zysku lub ostrzeżenie o niezrealizowaniu
prognozy
Opinie analityków, rekomendacje, raporty, wyceny
Informacje o transakcjach insiderów
Rezygnacje członków zarządu i członków rad nadzorczych z zajmowanych
stanowisk oraz powoływanie nowych
Zapowiedź wypłaty dywidendy, skupu własnych akcji celem umorzenia,
podziału akcji (split), ustalenia emisji z prawem poboru
Zmiana składu indeksów giełdowych
Zmiana danych makroekonomicznych
Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych (inwestor większościowy,
inwestor branżowy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne)
Wezwanie do sprzedaży akcji
Zmiana profilu działania, sprzedaż majątku, połączenie z innym podmiotem
…
8
Kilka ustaw i rozporządzeń które warto znać …
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców
i wiele innych pod ręką …
9
Źródło informacji - Prospekt
Źródło informacji zapewniające inwestorowi możliwość szczegółowego
zapoznania się z informacjami nr spółki i jej oferty. Lektura prospektu
powinna pozwolić inwestorowi na ocenę potencjalnych zysków możliwych
do osiągnięcia z oferowanych papierów wartościowych przy opisanych
warunkach oferty i wymienionych czynnikach ryzyka
Prospekt może zostać sporządzony poprzez zestaw trzech odrębnych
dokumentów:
- rejestracyjny
- ofertowy
- podsumowujący
10
Źródło informacji - Prospekt
Z punku widzenia przeciętnego inwestora najważniejszy dokument to
dokument podsumowujący, który zwiera streszczenie najważniejszych
informacji zamieszczonych w dokumencie rejestracyjnym i ofertowym (nie
zastąpi to jednak zapoznania się z całością informacji zamieszczoną w
prospekcie).
Analiza zawartości prospektu zależy od wiedzy, umiejętności i
doświadczenia inwestora. Przeciętny inwestor poza zapoznaniem się z
treścią prospektu powinien skorzystać również z rekomendacji czy analiz
publikowanych na temat emitenta przy okazji przeprowadzanej emisji.
11
Źródło informacji – Raport analityczny
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców
Rekomendacjami są raporty analizy lub innego rodzaju informacje,
zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone
zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych
lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do
bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych
12
Źródło informacji – Raport analityczny
Przygotowana rekomendacja powinna być utajona do momentu jej
udostępnienia.
ale
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do porad inwestycyjnych w
zakresie doradztwa inwestycyjnego sporządzanych dla oznaczonego
imiennie adresata
UWAGA – bardzo często przed ogłoszeniem rekomendacji publicznie jest
ona udostępniana imiennie najlepszym klientom biura (tydzień – dwa
tygodnie przed upublicznieniem rekomendacji) – oznacza to, że powinno się
tą informację traktować jako informację wtórną
13
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe
Od dnia udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości, emitent zaczyna
podlegać obowiązkom informacyjnym (określone ustawowo przekazywanie do
publicznej wiadomości raportów bieżących i raportów okresowych)
Informacja przekazywana jest do KNF i spółki prowadzącej giełdę (GPW). Po upływie
20 minut emitent przekazuje ją do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji
prasowej (PAP). Przekazywanie informacji do publicznej wiadomości jest
dokonywane za pomocą systemu EMITENT
UWAGA – przed wykonaniem obowiązku informacyjnego emitent może
przekazywać informacje wyłącznie osobom lub podmiotom świadczącym na
jego rzecz usługi doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego,
podmiotom z którymi prowadzone są negocjacje, i innym upoważnionym na
podstawie odrębnych przepisów osobom. Podmioty te obowiązane są do
zachowania poufności otrzymywanych informacji tak, żeby nie przedostała się
ona do wiadomości innych uczestników rynku przed przekazaniem jej do
publicznej wiadomości, co mogłoby doprowadzić do złamania zasady równego
dostępu do informacji.
14
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe
Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 24 godzin, w formie aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o
jego zatwierdzenie, informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w
sposób znaczący wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, o których emitent lub wprowadzający
powziął wiadomość po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego… (Ustawa o ofercie publicznej)
Kto osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 % albo 75 % ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej albo posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 % albo 75 %
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5
%, 10 %, 20 %, 25 %, 33%, 50 % albo 75 % lub mniej ogólnej liczby głosów jest obowiązany
zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć… (Ustawa o ofercie publicznej)
Spółka publiczna jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie
określonym powyżej, równocześnie Komisji, agencji informacyjnej oraz spółce prowadzącej rynek
regulowany, na którym notowane są akcje tej spółki (Ustawa o ofercie publicznej)
Komisja może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji, o których mowa
powyżej, w przypadku, gdy ujawnienie takich informacji mogłoby zaszkodzić interesowi
publicznemu lub spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki - o ile brak odpowiedniej
informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości
papierów wartościowych (Ustawa o ofercie publicznej)
15
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe
(Rozporządzenie w sprawie raportów bieżących)
Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o:
1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub
innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości …
2) utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o
znacznej wartości;
3) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy;
4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od
niego zależną znaczącej umowy warunkowej;
5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania
lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną;
6) nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych
wyemitowanych przez emitenta;
7) udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki
lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co
najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;
8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub
jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów
własnych emitenta;
16
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe
9) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta lub jednostki
od niego zależnej…
10) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;
11) emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10 % kapitałów
własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa
oraz obligacji przychodowych;
12) umorzeniu papierów wartościowych emitenta;
13) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem;
14) połączeniu emitenta z innym podmiotem;
15) podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta;
16) podziale emitenta;
17) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta;
18) przekształceniu emitenta;
19) wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych
usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych
emitenta;
17
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe
20) wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub
skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu
sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;
21) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta
informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w
następnej kadencji;
22) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej;
23) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o
którym mowa w ustawie o KRS;
24) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości …ogłoszeniu
upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania
układowego, odrzuceniu podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowie dopuszczenia do
zawarcia układu, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu, uchyleniu układu,
umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej …
25) sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent
podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej;
26) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta
18
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe (FON)
Data sporządzenia: 2006-11-28
Treść raportu: Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2006r. została zawarta umowa pomiędzy Regionalną Agencją Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, a
FON S.A., w której przedmiotem jest wspólna realizacja programu p. n. "Zmiana gospodarki cieplnej gospodarstw rolnych regionu śląskiego, poprzez zmianę paliw kopalnych na
paliwa odnawialne." W ramach realizacji programu FON S.A. doprowadzi do opracowania dokumentacji technicznej oraz będzie produkował urządzenia do rozdrabniania i formowania
biomasy (słoma rożnego rodzaju, siano itp.) oraz kotły do spalania biomasy. Szacuje się, że roczny przychód z produkcji urządzeń i kotłów będzie wynosił do 20 mln. zł. Rozpoczęcie
produkcji planowane jest w I półroczu 2007r.
19
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe (MIDAS)
07:16 26.09.2006 IX NFI SA zmiany w funduszu
Raport bieżący 91/2006 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
(Fundusz) informuje, że w dniu 25 września 2006 r. otrzymał powiadomienie od spółki Supernova Capital…
20
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe (ELEKTROMONTAŻ EXPORT))
17:43 21.11.2006 ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA postępowanie upadłościowe
21:51 27.11.2006 ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA rezygnacja członka zarządu (w dniu 25 listopada na posiedzeniu RN)
21:53 27.11.2006 ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA rezygnacja członków Rady Nadzorczej (w dniu 25 listopada na posiedzeniu RN)
21
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe (PC GUARD)
06.10.2006 (przed sesją) PC GUARD SA nabycie aktywów o znacznej wartości (umowa z 5 października)
21.11.2006 (po sesji) PC GUARD SA zwołanie NWZA spółki (podział 1:100)
22
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe (MOSTOSTAL WARSZAWA)
05.11.2006 AKUMULUJ CDM PEKAO SA37,60
09.11.2006 PULS BIZNESU – Rośnie kurs i obroty
10.11.2006 PARKIET- Papiery będą warte więcej 37,30
08.11.2006 KUPUJ MILLENNIUM 42,60
17.11.2006 KUPUJ MILLENNIUM 44,90
23
Źródło informacji – raporty bieżące i okresowe (BIOTON)
10.11.2006 PRZEWAŻAJ BZ WBK 3,80
14.11.2006 Publikacja wyników za IIIQ
17.11.2006 Obniżenie prognozy zysków
24
Źródła informacji - prasa codzienna
25
Źródła informacji - portale internetowe
26
Źródła informacji - portale internetowe
27
Źródła informacji - strony www domów maklerskich
28
Źródła informacji - strony www domów maklerskich
29
Źródła informacji - system Emitent http://demo.e-pap.pl/espi
30
Obowiązkowa lektura
Polecam
Henryk Gurgul
„Analiza zdarzeń na rynkach akcji – wpływ informacji na ceny papierów
wartościowych”
Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006
31
Analiza zdarzeń na rynkach akcji…
Wnioski z przeprowadzonych rozważań i badań empirycznych:
2. Ogłoszenie prognozy zysku ma duży wpływ na stopy zwrotu i wielkość obrotów. Wzrost
prognozowanej wielkości zysków powoduje wzrost stóp zwrotu z akcji, których ta prognoza
dotyczy. Jednocześnie obserwowany jest wzrost obrotów. Ogłoszenie prognozy o mniejszych
zyskach obniża stopę zwrotu akcji i zwiększa przeciętne obroty, przy czym obroty reagują
wcześniej na informację niż ceny…
3. … stwierdzono istnienie na rynku w Polsce asymetrii reakcji cen i obrotów w relacji do kierunku
zmiany prognozowanej wielkości zysków. Przedstawione wyniki sugerują możliwość nadreakcji
rynku na złe prognozy i podreakcji inwestorów na dobre prognozy….
4. Ostrzeżenia o możliwości niezrealizowania prognozy w zakresie zysku prowadzą do statystycznie
istotnej obniżki cen,. Pomimo znajomości faktów i wydarzeń, które prawdopodobnie uniemożliwiły
osiągnięcie zysków w zamierzonej wysokości, inwestorzy reagują na ostrzeżenia zarządu, co
sugeruje, że tego typu zdarzenia dostarczają na rynek nowych informacji, uprzednio nieznanych
inwestorom.
32
Analiza zdarzeń na rynkach akcji…
Wnioski z przeprowadzonych rozważań i badań empirycznych:
6. … Z badań spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 wynika, że ogłoszenia rekomendacji
„kupuj” oraz „trzymaj” nie mają statystycznie istotnego wpływu na ceny akcji firm, których
rekomendacje te dotyczą. Istotna reakcja uczestników rynku zauważona na dzień przed
ogłoszeniem rekomendacji w grupie „sprzedaj” może jednak rodzić przypuszczenie, że część
analityków rynkowych staje się insiderami przed oficjalnym ogłoszeniem treści ich rekomendacji.
7. Na ceny akcji i wielkość obrotów wpływ mają również ogłoszenia o transakcjach insiderów.
Oświadczeniu o zakupie akcji przez insidera towarzyszy, przeciętnie rzecz biorąc, wzrost średnich
stóp zwrotu oraz wzrost obrotów. Z kolei oświadczenia o sprzedaży akcji przez insidera nie mają
statystycznie żadnego wpływu ani na stopy zwrotu, ani na wielkość obrotów
8. Otrzymane wyniki sugerują również, że … naśladowanie zakupów (lub sprzedaży) akcji
dokonywanych przez insiderów może okazać się korzystną strategią dla inwestorów, pozwalającą
im na uzyskane ponadprzeciętnych zysków …
33
Analiza zdarzeń na rynkach akcji…
Wnioski z przeprowadzonych rozważań i badań empirycznych:
9. Fakt rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska w okolicznościach, które sugerują, że
zmiana ta nie jest związana z normalną rotacją stanowisk wewnątrz spółki, oddziałuje na ceny
dwojako. Po pierwsze, przed ujawnieniem informacji o rezygnacji (efekt dodatni), po drugie – gdy
fakt ten stanie się znany ogółowi inwestorów (efekt ujemny). Zatem część lepiej poinformowanych
inwestorów, być może obserwujących spółkę od wewnątrz, upatruje w rezygnacji szansy na
poprawę sytuacji w spółce. Tej grupie inwestorów znane są być może prawdziwe motywy złożenia
rezygnacji. Ogół inwestorów traktuje jednak rezygnację członka zarządu z zajmowanego
stanowiska jako sygnał o zdecydowanie negatywnej wymowie (dowód pogarszającej się sytuacji
spółki).
10. Empiryczne badania prowadzone na rynkach austriackim i niemieckim potwierdzają, że ogłoszenia
o wysokości dywidendy wywierają duży wpływ na zachowania inwestorów. Otrzymane wyniki
sugerują, że zapowiedzi wzrostu dywidendy powodują wzrost cen akcji, a zapowiedzi spadku
dywidendy prowadzą do wyraźnego spadku cen akcji… Można też zauważyć że nowe wiadomości
o wysokości wypłacanej dywidendy szybko znajdują odzwierciedlenie w cenach akcji.
34
Analiza zdarzeń na rynkach akcji…
Wnioski z przeprowadzonych rozważań i badań empirycznych:
11. W dniach towarzyszących dacie zapowiedzi dywidendy i w samym dniu ogłoszenia daje się
zaobserwować istotny wzrost obrotów we wszystkich grupach zdarzeń. Uczestnicy rynku
rozporządzają zróżnicowanymi informacjami i różnią się pod względem precyzji posiadanych
prywatnych informacji. Dlatego też ich reakcje na ogłoszenie są odmienne, co prowadzi do wzrostu
obrotów. Obroty wyrażają sumę reakcji inwestorów na dane zdarzenie, podczas gdy reakcje cen
odzwierciedlają średnią zmianę oczekiwań inwestorów.
13. Z badań nad wpływem zapowiedzi wypłacenia dywidendy oraz ogłoszeń o planowanym przez
spółkę umorzeniu części własnych akcji wynika, że oba typy zdarzeń mają znaczną wartość
informacyjną zarówno dla firm ogłaszających, jak i dla sektorowych konkurentów. Badania
wskazują ponadto, że efekt zapowiedzi umorzeń jest silniejszy od efektu dywidendy. Okazało się
także, że zapowiedzi wypłacenia dywidendy prowadzą przeciętnie do wzrostu cen akcji firm
konkurencyjnych, podczas gdy zapowiedzi umorzeń własnych akcji pociągają za sobą spadek cen
akcji sektorowych rywali.
15. Ogłoszeniu informacji o planowanym podziale akcji towarzyszy – zgodnie z oczekiwaniami –
statystycznie istotny wzrost cen. Efekt zapowiedzi splitu ujawnia się jednak z pewnym
wyprzedzeniem w stosunku do daty ogłoszenia informacji (przeciętnie 2 dni handlowe). Faktyczny
podział akcji nie wiąże się natomiast z żadnym szczególnym …
35
Analiza zdarzeń na rynkach akcji…
Wnioski z przeprowadzonych rozważań i badań empirycznych:
16. Zmiany składu portfela indeksu WIG 20 prowadzą do konsekwentnych zmian cen akcji oraz
wielkości obrotów, mimo że inwestorzy mogą z łatwością przewidzieć, które spółki zostaną włączone
do składu indeksu podczas najbliższej rewizji, a które zostaną z niego usunięte. Zauważono
ponadto, że ceny akcji dodawanych do indeksu wzrastają przed zapowiedzią zmiany składu, a
spadają po faktycznym włączeniu spółki do portfela indeksu. W wypadku akcji usuwanych z indeksu
ceny obniżają się, począwszy od daty pierwszego notowania indeksu z nowym składem.
17. Badanie zachowania obrotów w kontekście zmian składu portfela indeksu WIG 20 wykazało, że
obroty są statystycznie istotnie niższe w okresie przed zapowiedzią zmiany, a wzrastają po korekcie
składu Wynik ten sugeruje, że większość inwestorów zainteresowanych posiadaniem akcji
wchodzących w skład portfela indeksu podejmuje działania dostosowawcze nie po opublikowaniu
zapowiedzi zmian, lecz dopiero wówczas, gdy zmiany te staną się faktem.
19. Z badań nad efektem ogłoszeń zmiany stopy redyskontowej wynika, że, niezależnie od kierunku
ogłoszonych zmian, stopy zwrotu akcji notowanych na giełdzie warszawskiej rosną….
36
Dziękuję za uwagę
i zachęcam do pogłębiania tematu poprzez własną
analizę zdarzeń i informacji
Download