Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Matryca

advertisement
Nazwa modułu:
Mitologie kultury popularnej
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
2016/2017
Kod: HKL-2-301-PG-s
Punkty ECTS:
5
Humanistyczny
Kulturoznawstw
o
Poziom studiów:
Specjalność:
Projektowanie graficzne w kulturze nowych
mediów
Studia II stopnia
Język wykładowy: Polski
Forma i tryb studiów:
Profil kształcenia:
Stacjonarne
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 3
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela ([email protected])
Osoby prowadzące: prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi
Powiązania z
EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia (forma
zaliczeń)
M_W001
Zna podstawowe poglądy, nurty i tendencje w e w
sferze idei mające istotne znaczenie w ukształtowanie
kultury współczesnej
KL2A_U04
Egzamin
M_W002
Zna metody analizy skomplikowanych zjawisk
kulturowych
KL2A_W07
Egzamin
Potrafi samodzielnie poddać analizie zagadnienia
związane z kulturą popularną
KL2A_U01
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
KL2A_K05
Egzamin
Wiedza
Umiejętności
M_U001
Kompetencje społeczne
M_K001
Potrafi samodzielnie opracować zgromadzony materiał
badawczy
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Forma zajęć
1/4
Ćwiczenia
laboratoryjne
Ćwiczenia
projektowe
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Zna podstawowe poglądy,
nurty i tendencje w e w sferze
idei mające istotne znaczenie
w ukształtowanie kultury
współczesnej
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
Zna metody analizy
skomplikowanych zjawisk
kulturowych
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrafi samodzielnie poddać
analizie zagadnienia
związane z kulturą popularną
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
audytoryjne
M_W001
Inne
Wykład
Karta modułu - Mitologie kultury popularnej
Wiedza
Umiejętności
M_U001
Kompetencje społeczne
M_K001
Potrafi samodzielnie
opracować zgromadzony
materiał badawczy
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Głównym celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z szeroko rozumianą
mitologią obecną w kulturze Zachodu. W trakcie zajęć zostanie więc przedstawiona
podstawowa terminologia (m.in. mit, mitologia, bajka, baśń, legenda), najważniejsze
paradygmaty badań mitoznawczych (m.in. antropologiczne, strukturalne,
psychoanalityczne) oraz historyczne źródła mitu w kulturze Zachodu (mit w kulturach
tradycyjnych, mitologia klasyczna, mitologie europejskie, mity ezoteryczne) i
charakterystyka typów bohaterskich w kulturze Zachodu. Te zagadnienia zostaną
zaprezentowane w perspektywie chronologicznej, na tle dziejowych przemian w
Europie oraz w relacji do konstytutywnej dla niej idei Logosu. Zasadnicza część kursu
zostanie poświęcona współczesnym narracjom mitycznym typowym dla New Age’u,
fantastyki i popkultury. Materiał ilustracyjny dla wyżej wskazanych zagadnień stanowić
będą wybrane książki, komiksy, filmy, seriale i gry video. W rezultacie uczestnictwa w
zajęciach studenci będą dysponować metodami umożliwiającymi im samodzielne
badanie współczesnych narracji mitycznych.
1. Określenie natury oraz typów mitów i systemów mitologicznych. Funkcje mitów (Z.
Freud, C.G. Jung, R. May, E. Fromm).
2. potrzeba tworzenia nowych mitów. K. Kerenyi, R. Barthes, L. Kołakowski. Mit w New
Age.
3. Mit i baśń – opozycja czy uzupełnienie (W. Propp, G. Roheim, E. Meletynski, B.
Bettelheim)
4. Romantyczny symbolizm – reaktywacja mitów. przekaz ludwy jako mit. Podejście
metafizyczne, Gorres, bracia Grimm.Z. D. Chodakowski. Demonologia a mit.
5. Europejskie tradycje ezoteryczne i antropozofia jako źródła współczesnych mitów. H.
Bławatska i Towarzystwo teozoficzne, R. Steiner, M. Ende, Wpływ Wschodu na nową
2/4
Karta modułu - Mitologie kultury popularnej
mitologię.
6.Mit państwa i nowej rzeczywistości społecznej. Faszyzm i jego mity. Mitologizacja
historii. Mit nadczłowieka i czystej rasy.
7. Komunizm jako centralny mit polityczny XX wieku. Utopia a mit. “nowa religia”.
8. Mit państwa globalnego. Instrumentalizacja życia społecznego. Nowy wyraz
konfliktów społecznych. Społeczeństwo zniewolone czy otwarte?
9. Nauka a mitologia. Granice nauki – scence fiction? Rodzaje mitów dotyczących
nauki. Czynniki pozapoznawcze w nauce.
10. Mity społeczeństwa informacyjnego. Umysł w cyberprzestrzeni – mit
odcieleśnienia.
11. Bohaterowie współczesnych mitologii
12. Charakterystyka współczesnych uniwersów mityczny
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia będą poświęcone analizie wybranych aspektów współczesnej mitologii.
Szczegółowy program oraz literatura zostaną podane na pierwszych zajęciach.
Sposób obliczania oceny końcowej
Na ocenę końcową składa się obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz
odpowiedź z tematyki wykładów, a także polecanej podczas wykładów literatury.
Wymagania wstępne i dodatkowe
-
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008
J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1999;
M. Dybizański, Wł. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006 (Rozdział II, s. 81-226)
U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa
2008;
M. Eliade, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, Warszawa 2004
Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006,
M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000;
H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007 (4. Obraz ciała jako obraz
człowieka. Reprezentacja w kryzysie, s. 110-141);
J. Turney, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, Warszawa 2001
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, Warszawa
1996; Mieletynski E., Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki, tłum. P.
Rojek, Kraków 2009;
Pejù P., Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni; w odpowiedzi na interpretacje
psychoanalityczne i formalistyczne, tłum. M. Pluta, Warszawa 2008;
Propp Wł., Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Jankowska, Warszawa 1976;
Propp Wł., Nie tylko bajka, Warszawa 2000
Podczas wykładów do każdego tematu zostanie podana szczegółowa literatura, jest ona dostępna w
syllabusie na stronie http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Jung i nowa gnoza, [w:] Między świadomością i nieświadomością. Współczesność w perspektywie
psychologii głębi, red. K. Węgłowska-Rzepa, D. Frederiksen, Warszawa 2007, s. 67-81
Mit i narracja, w: „Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 1 (247), s. 127-139
Opowieść o ciemności. Przestrzeń inicjacji w literaturze fantastycznej, w: Ciemność i Światło, red. K.
Rutecka, K. Arciszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, t. 6, s. 39-53
The Boundaries of Mythology. An Introduction to the Research, “The Polish Journal of the Arts and
Culture” 15 (3/2015), Mythologies of popular culture, red. I. Trzcińska, K. Bajka, s. 143-154
3/4
Karta modułu - Mitologie kultury popularnej
Informacje dodatkowe
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych
30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem
6 godz
Przygotowanie do zajęć
28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
33 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
129 godz
Punkty ECTS za moduł
5 ECTS
4/4
Download