Uploaded by User2611

notatek-pl-wyklad-definicja-mitu

advertisement
Mit – definicje, cechy, rodzaje mitów
Def. E. Nowicka
„Mit jest opowieścią narracyjną, posługującą się symbolami i obrazami, ignorującą zasady logiki formalnej, dla
odbiorców i opowiadających absolutnie prawdziwą, dosłowną, operującą swoistym poczuciem czasu i
przestrzeni, mówiącą o sprawach wielkiej wagi (subiektywnej i obiektywnej) dla jednostki i zbiorowości,
ignorującą problemy zbiorowości obcych. Tak rozumiany mit w postaci czystej występuje w społeczeństwie
określanym modelowo jako sakralne, a w kulturze społeczeństw rozwiniętych posiada pewne analogie, z których
najbliższa jest ideologia”.
- wg I. Strentsky’ego: „Mit jest wszystkim i niczym. Jest prawdziwą historią i fałszywą,
złudzeniem, świętością lub profanum, jest rzeczywisty lub fantastyczny, jest symbolem
archetypem i stereotypem. Jest albo silnie ustrukturyzowany i logiczny albo emocjonalny
tradycyjny i prymitywny albo jest częścią współczesnej ideologii. Mit mówi o bogach, ale
przodkach, a czasami o zwykłych ludziach”. ( twórcze)
objawieniem i
i narzędziem,
i prelogiczny,
często także o
- wg Levi – Straussa mity są wynikiem majsterkującego myślenia, zbierają do kupy różne części żeby usunąć
problem, Levi – Strauss nazywa to bricolage,
- wg A. Hultkrantz’a istotą mitologii jest odwoływanie się do przeszłości, do czasu mitycznego; mit jest
precedensem, nie opisem, i nie ma być zajmujący; ma dawać wiedzę, pomagać poznawać życie i jego aspekty;
to, co w przyrodzie zdarza się codziennie, np., wschód słońca, staje się w micie czymś wyjątkowym i
sprawczym; należy to powtórzyć, aby wydarzenie trwało nadal, w przeciwieństwie bowiem do naszej recepcji
czasu historycznego, gdzie zdarzenia są niepowtarzalne i jednorazowe, jest koncepcją czasu cyklicznego
zakładającego powtarzalność jako naturę rzeczy,
- wg R. Tomickiego mit można rozumieć na 3 sposoby:
1. węższy - mit jako opowieść; najczęściej spotykane w etnologii, folklorystyce, teorii literatury;
Cechy szczególne
• Etiologiczny charakter opowieści,
• Czas rozgrywania się wydarzeń,
• Osoby działające w postaci istot nadprzyrodzonych,
• Kosmiczna i ogólnoludzka skala wydarzeń mitycznych oraz ich skutków,
2. rozszerzony – mit jako archaiczny światopogląd,
3. uogólniony – mit jako uniwersalna forma świadomości; mity są fałszywymi obrazami, kliszami,
zachowaniami, które bazują na zbiorowej wierze w prawdziwość; mitu nie określa przedmiot przekazu,
lecz sposób, w jaki się przekazuje – istnieją formalne granice mitu, nie ma substancjalnych; mitem staje
się to, co nabiera znaczenia dla danej zbiorowości,
- mit jest narracją, którą archaizowany język i styl wyróżnia od codziennej mowy,
- mity nie są statycznym opisem świata, ale dynamiczną akcją, która obraca się wokół trudności, jakie
napotykają bohaterowie,
- zazwyczaj istnieje pewien tok narracji, który łączy ze sobą epizody i co najmniej jedna postać, której losy
śledzimy od początku do końca,
- mit jest sakralną historią, opowieścią o czasach pierwotnych, a zarazem wg Herskovitsa „w symboliczny
sposób daje wyraz systemowi związków między człowiekiem a kosmosem”,
- mit żyje własnym życiem, jest fenomenem samym w sobie,
- jest nie tylko rzeczywistością opowiadaną, lecz rzeczywistością przeżywaną,
- mity mogą mieć różne wersje, część z nich jest traktowana jak bajki, opowieści historyczne (radzę
przypomnieć sobie lekturkę Malinowskiego bodajże Mit magia religia odnośnie podziału mitów u
Trobriandczyków)1,
- U Indian Makaritare najważniejszy jest cykl kosmogoniczny Watunna, śpiewany w sakralnym języku ademi,
1
W tejże lekturze Malinowski pisze: „W kulturze pierwotnej mit jest nieodzowny: wyraża, wzbogaca i
kodyfikuje wierzenia; chroni i wzmacnia moralność; gwarantuje skuteczność rytuału i zawiera reguły
praktyczne, którymi człowiek powinien się kierować. Mit jest więc żywotnym składnikiem cywilizacji ludzkiej;
nie jest czczym opowiadaniem, ale aktywną stale działającą siłą. Nie jest rozumowym wyjaśnieniem ani
wyobrażeniem artystycznym. Jest natomiast pragmatycznym dokumentem pierwotnej wiary i mądrości
moralnej”. S. 303
Wg J. Bierhorsta żeby odczytać mit trzeba znać jego 3 właściwości:
1. narracja mitu polega na ciągłych powtórzeniach; pewne epizody powtarzają się w różnych zestawach,
2. postaci mityczne mają skłonność do „rozszczepiania się” – problem bliźniaków, małżonków itp.,
3. mit jest „geometryczny”; wyraża ruch za pomocą stopniowego narastania, a metaforę za pomocą
odrębnych symboli, które nie zostają połączone,
- opowiadanie mitu podobne jest do przedstawienia; mity mają swojego wykonawcę i widownię,
- świat przedstawiany w mitologiach jest strukturą dynamiczną, systemem całościowym, jest to rzeczywistość
ab origine; Australijczycy posługują się określeniem Czas Snu,
- mity kosmogoniczne opisują utworzenie świata jako efekt kolejnego wprowadzania opozycji binarnych np.,
niebo/ziemia; mają wyrażać zasadę stopniowego komplikowania rzeczywistości; zakończeniem procesu
kosmogonicznego jest wprowadzająca ostateczne uporządkowanie działalność herosa kulturowego;
Porządek tworzenia świata – schemat:
Chaos – niebo i ziemia – Słońce, Księżyc, gwiazdy – czas – rośliny – zwierzęta – człowiek – dom itd.,
- mity eschatologiczne; ich genezą jest wyprostowanie czasu mitycznego tak, by miały charakter
chronologiczny,
Download