Pobierz - Publio

advertisement
Małżonce
Redakcja i korekta: Anna Grabowska
Projekt okładki: Marta Kurczewska
Publikacja dotowana przez
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2010
ISBN 978-83-7383-464-4
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel./fax 22 826 59 21, 22 828 95 63, 22 828 93 91
dział handlowy: jak wyżej, w. 105, 108
e‑mail: [email protected]; [email protected]
http://www.scholar.com.pl
Wydanie pierwsze
Skład i łamanie: WN Scholar (Michał Moczarski)
Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN
Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwotny i społecznofilozoficzny sens mitu . . . . . . .
Religijny sens mitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Literacki i kulturowy sens mitu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odgraniczenia mitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mit a rozum instrumentalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
12
14
15
17
Rozdział 1: Mit a historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Walka św. Augustyna o państwo Boże . . . . . . . . . . . . .
2. Naiwność poetycka i poetyczna teologia dziejów . . . . .
Wyobraźnia i poezja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mit, historia, opatrzność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Demitologizacja i odczarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Czar remitologizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
23
23
26
30
34
Rozdział 2: Żywotność mitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Etnografia i etnologia w służbie mitu . . . . . . . . . . . . . .
2. Nawiązania i kontynuacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Samoistność mitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Mit jako narzędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Mit jako plan akcji politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rewolucja wyznaczona przez mit . . . . . . . . . . . . . . .
Duce i tradycjonalizm integralny Evoli . . . . . . . . . . .
Führer i rasizm estetyczny Rosenberga . . . . . . . . . . .
Mit słowiański Jana Stachniuka . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
46
60
66
70
71
74
91
117
6. Na lewo od mitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dialektyczność oświecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Święty antyrozum Adorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyktatura ciemniaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
152
162
187
Rozdział 3: Mity ludów i narodów a problem zła . . . . . . . . .
1. Symbolika egipska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Elementy mitologii greckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wątek dionizyjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metafizyczna podbudowa mitologii . . . . . . . . . . . . .
3. Mitotwórczy potencjał Semitów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Judaizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Edda poetycka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Zaświaty chrześcijan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
196
201
201
208
217
217
225
228
237
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Download