Mitologie europejskie

advertisement
Mitologie europejskie
Dr hab. Jarosław Ławski, prof. UwB
Wykład
Celem wykładu jest syntetyczne przedstawienie mitu/mitologii w ich kulturowym i
cywilizacyjnym uwikłaniu. Studenci zapoznają się z różnymi ujęciami mitu i mitologii:
religioznawczym, mitoznawczym, literaturoznawczym, filozoficznym, a także sposobami
adaptacji i przekształcania mitu w wytworach kultury: piśmienniczych, ikonicznych,
muzycznych, filmowych. Kultura jako swoista „mitosfera” zostaje tu przedstawiona jako
wieki thesaurus [skarbiec] mitycznych/mitologicznych tradycji, z którego poszczególne
dziedziny, poziomy kultury czerpią mityczne wzorce, inspiracje, tematy. Wykład prezentuje
w kolejności: historyczne ujęcie dziejów mitu w kulturze europejskiej [od Antyku do
Oświecenia, od Romantyzmu do Postmodernizmu], analizę związków mitu z sacrum, relacje
między mitem a władzą, sposoby manipulowania mityczna świadomością, przenikanie się
mitologii i sztuki, komparatystyczne ujęcia mitologii europejskich i pozaeuropejskich.
Mitologie europejskie
Mgr Marcin Bajko
Ćwiczenia
Celem przedmiotu: jest zapoznanie z genezą, rozwojem i oddziaływaniem wyobrażeń
religijnych, mitów oraz ich kulturowych transformacji w krajach europejskich, a także
wzajemnym przenikaniem się i znaczeniem mitów dla kultury współczesnej. Przedmiot
zakłada ukazanie studentom zróżnicowanych form wyobrażeń religijnych i mitycznych
Europy, wpływu wyobrażeń religijnych na tworzenie kultury materialnej i duchowej. Celem
zajęć jest również umiejętność rozpoznawania obecności mitów w zabytkach
ikonograficznych i literackich, kształcenie umiejętności wnioskowania o życiu codziennym
starożytnych ludów śródziemnomorskich na podstawie wyobrażeń religijnych.
Przedmiot zaplanowany został jako wprowadzenie ogólne do problemu mitologii jako
jednego z głównych elementów fundamentu kultury, a także jako przegląd najważniejszych
mitologii europejskich i z europejską kulturą związanych, wśród nich:
- mitologia Mezopotamii,
- mitologia Iranu,
- mitologia Południa (Grecja i Rzym),
- mitologia Północy (celtycka, skandynawska),
- mitologia Wschodu (słowiańska).
Download