Więcej informacji - Wydział Nauk Społecznych

advertisement
Nazwa konferencji: I Konferencja Naukowa „Mit, rytuał i symbol w polityce”
1) Cel konferencji:
Konferencja naukowa w Gdańsku poświęcona będzie ważnemu i coraz bardziej
widocznemu obszarowi interdyscyplinarnych badań dotyczących problematyki objętej
tematem konferencji. Głównym celem konferencji jest przegląd rezultatów badań
prowadzonych w zakresie mitów, symboli i rytuałów w obrębie studiów politologicznych
oraz pozostałych nauk społecznych; ukazanie relacji między współczesnymi mitami,
symbolami, rytuałami a sferą polityki oraz ma być przyczynkiem do refleksji nad bieżącymi
interpretacjami zjawisk politycznych.
Konferencja jest skierowana do politologów oraz przedstawicieli innych nauk
społecznych, którzy w swych badaniach niejednokrotnie podejmują tematykę mitów, symboli
i rytuałów w przestrzeni politycznej.
2) Zakres tematyczny:
Kwestia wykorzystywania symboli przez polityków jest bardzo istotna, ponieważ
uświadamia, w jakim stopniu rządzący są w stanie oddziaływać na społeczeństwo oraz na ile
utożsamianie się z określonymi symbolami jest wyrazem akceptowania przez wyborców
mitów i idei politycznych. Sfera symboliczna od zarania dziejów była obecna w życiu
społeczeństw na wszystkich kontynentach. Człowiek w codziennych realiach doszukuje się
podwójnego znaczenia, elementów magicznych. Nie bez powodu więc badacze zagadnienia
nazywają człowieka „animal symbolicum” (Cassier), którego jedną z zasadniczych czynności
jest kreowanie i przetwarzanie symboli.
Intencją organizatorów jest również zbadanie roli mitów we współczesnej polityce. W
dalszym ciągu istnieje potrzeba podjęcia prac nad ustaleniem wpływu mitów na politykę, co
stało się przesłanką dla utworzenia niniejszej konferencji. Ważnym jej elementem będzie
omówienie kształtowania się współczesnych mitów politycznych, ich porównanie na gruncie
nauki Europy i świata oraz motywów ich tworzenia. Mity stanowią punkty odniesienia dla
grup
i
społeczności.
Wiele
symbolicznych
zachowań
uzyskało
status
mitów.
Najpowszechniejsze z nich to m.in. mit „mądrego społeczeństwa”, mit „dobrobytu”, mit
„wroga”, mit „demokratycznego pokoju”, mit „cichej większości”, mit „dobrego przywódcy”,
mit „nowego początku”, mit „polityki jako sfery racjonalnych wyborów” i wiele innych.
Poza aspektem symbolicznym i mitycznym niezmiernie ważne jest poruszenie
zagadnienia rytuału. Czym jest rytuał w polityce, co się na niego składa i jaką rolę odgrywa w
życiu społeczno-politycznym to kwestie, które mamy nadzieję poruszyć podczas konferencji.
Planuje się, że uczestnicy konferencji uczynią przedmiotem refleksji, m.in. zagadnienia takie
jak:

Rytualny charakter polityki
- Obrzędy polityczne
- Religijny aspekt polityki
- Sfera polityczna jako teatr

Polityka symboliczna
- Polityka historyczna a symboliczna
- Symbolizm sfery retoryki
- Symbol jako narzędzie manipulacji

Mity w przestrzeni politycznej
- Antropologiczne spojrzenie na rzeczywistość polityczną
- Mity jako fundament tożsamości narodowej i politycznej
- Mity obecne w przestrzeni politycznej na gruncie nauki Europy i świata

Stereotypy w polityce
- Stereotypy a polityka zagraniczna
- Stereotypy a propaganda i manipulacja w polityce
- Wpływ stereotypów na jakość sfery politycznej
3) Rada Programowa:
Przewodniczący: Prof. UG, dr hab. Maciej Szczurowski
Członkowie: Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski
Prof. zw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń
Prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka
Mgr Agnieszka Szuta
4) Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: mgr Agnieszka Szuta
Sekretarz: mgr Wioleta Gierszewska
Członkowie: dr Sylwia Mrozowska
dr Przemysław Sieradzan
mgr Anna Zamojska
mgr Zbigniew Dorawa
5) Harmonogram:
15.02 – zgłoszenie uczestnictwa
15.03 – nadsyłanie referatów przez zainteresowanych studentów do wstępnej recenzji w celu
dopuszczenia do udziału w konferencji
30.03- informacja o przyjęciu referatu i zgłoszeń
15.04- wniesienie opłaty konferencyjnej
30.04 – opublikowanie programu konferencji
08.05 – Konferencja Naukowa
6) Opłata konferencyjna:
Studenci – 200zł po zakwalifikowaniu referatu
Pozostali uczestnicy – 200zł po zakwalifikowaniu abstraktu
Download