Formularz ofertowy - Pakiet nr 6 - Szpital Strusia

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Pakiet nr 6
WSM/DZP/381 -10714/N/2011
.........................................
data sporządzenia oferty ..................................
(pieczęć wykonawcy)
Załącznik nr …………
do umowy nr ..............
z dnia .........................
FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
PAKIET NR 6 – System VersaJet
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)
ADRES:………………………………………………………………………………………………………
( dokładny adres wykonawcy/firmy)
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):
…………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)
TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………
( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)
adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………
(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….………………………..
Część I: DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE
Opis wymaganych informacji, parametrów
technicznych, własności użytkowych i innych
warunków
SystemVersa Jet – chirurgiczny system do
czyszczenia trudno gojących się ran - 1 szt.
Nazwa i typ………………......
Kraj pochodzenia…………………
Rok produkcji…………………….
Wytwórca (Producent)……………
WYMAGANIE*
TAK/NIE
lub warunki
brzegowe
Parametry oferowane: należy
potwierdzić spełnienie warunków
wymaganych oraz je opisać,
podać zakresy oferowane
podać
podać
podać
podać
A. Parametry ogólne zestawu
1
System Versa Jet: cięcie, odcinanie i usuwanie
tkanek z ran oraz wycinanie i usuwanie materiału w
różnych procedurach chirurgicznych wliczając w to
chirurgiczne opracowanie rany, usuwanie
zanieczyszczeń i płynów z pola operacyjnego. W
komplecie: panel czołowy, przełącznik zasilania,
panel tylny, konsola zasilania, pompa indukcyjna
wyposażona w szybkie przyłącze do konsoli
sterującej w skład kompletu wchodzi również kabel
zasilający urządzenie, przełącznik nożny oraz po
jednej końcówce roboczej o parametrach podanych
poniżej
TAK
Strona 1 z 4
3
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Pakiet nr 6
Końcówki robocze wyjałowione o małej średnicy
przepływu cieczy z otworem okienkowym w części
dystalnej wyposażone w dreny: wysokociśnieniowy,
odprowadzający oraz ssący z mandrynem
uniwersalnym i zaciskiem zamykającym,
zakończone złączem kompatybilnym z gniazdem
wejściowym na panelu czołowym konsoli sterującej.
Końcówki o parametrach:
 45°/14mm i prędkości przepływu cieczy w
zakresie od 426 km/h (poziom najniższy) do
1078 km/h (poziom najwyższy)
 45°/8mm i prędkości przepływu cieczy w
zakresie od 426 km/h (poziom najniższy) do
1078 km/h (poziom najwyższy)
 15°/14mm i prędkości przepływu cieczy w
zakresie od 426 km/h (poziom najniższy) do
1078 km/h (poziom najwyższy)
 45°/14mm i prędkości przepływu cieczy w
zakresie od 666 km/h (poziom najniższy) do
1628 km/h (poziom najwyższy)
 45°/8mm i prędkości przepływu cieczy w
zakresie od 666 km/h (poziom najniższy) do
1628 km/h (poziom najwyższy)
Usuwa nie ukrwione tkanki
4
Likwiduje puste przestrzenie
TAK
5
Zmniejsza kontaminacje rany
TAK
6
Chirurgicznie oczyszcza rany
TAK
Łączy miejscowe wykorzystanie próżni z
wykorzystaniem strumienia soli fizjologicznej o
dużej prędkości
Przytrzymuje, tnie i usuwa tkankę jednocześnie
TAK
Usuwa martwe tkanki i obce ciała z ran urazowych i
9
przewlekłych
Szybki przepływ strumienia soli fizjologicznej przez
10 okienko końcówki roboczej urządzenia wytwarzając
miejscowe podciśnienie, tnące i zasysające
wybraną część tkanki w sposób selektywny
Wysokie ustawienie mocy (10) co pozwala na
11
usuwanie głębszych i twardszych części tkanki
12 Moc na panelu czołowym (1-10)
TAK
2
7
8
WSM/DZP/381 -10714/N/2011
TAK
TAK
TAK
Możliwość sterowania przepływu cieczy przez
13 pompę poprzez płynną wielostopniową regulację na
panelu czołowym w obu kierunkach
TAK
TAK
TAK
TAK
CZĘŚĆ II WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY NA OFEROWANY APARAT
Lp.
1.
2.
Warunki gwarancji wymagane przez
Zamawiającego
Gwarancja i rękojmia wymagana min. 24
miesiące - należy podać okres udzielonej
gwarancji oraz warunki serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego; Gwarancja biegnie od daty
obustronnie podpisanego protokołu odbioru
Autoryzowany serwis na terenie kraju.
- możliwość niezwłocznego kontaktu z
serwisem, w przypadku awarii Wykonawca
przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia;
Wartość
wymagana
TAK /Podać
Warunki oferowane
TAK
Strona 2 z 4
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Pakiet nr 6
- czas usunięcia awarii nie przekroczy 48
godzin, chyba, że z przyczyn technicznych,
niezależnych od Wykonawcy, dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny
termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 5
dni roboczych.
- nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który
będą zgłaszane usterki, godziny pracy
W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 48
godzin Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia w tym terminie sprzętu
zamiennego, o nie gorszych parametrach
technicznych, bez żadnych dodatkowych opłat.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
przedmiotu umowy na nowy, w okresie
gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech
istotnych awarii lub w przypadku niemożności
dokonania naprawy w terminie ostatecznym
określonym w pkt. 3. Wykonawca dokona
wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w
terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie
dłuższym niż 7 dni
W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu
na nowy w związku z okolicznościami
określonymi w pkt. 5 oraz w przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi,
sprzęt podlegający wymianie uzyskuje nową
gwarancję.
Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji według
zaleceń producenta
Zainstalowanie i oddanie do użytkowania
(uruchomienie)
Przeszkolenie personelu zamawiającego w
zakresie jego obsługi, wykorzystania
wszystkich funkcji aparatu; zamawiający
wymaga by szkolenia odbyły się w
siedzibie zamawiającego i w odpowiednim
wymiarze czasu.
Dostarczenie instrukcji obsługi w języku
polskim
Materiały informacyjne z parametrami
technicznymi
WSM/DZP/381 -10714/N/2011
TAK
PODAĆ
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/
Załączyć
Część III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż 21 dni ):
.........................................................................................
Część IV: OFERTA CENOWA
Strona 3 z 4
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Pakiet nr 6
Lp.
1
1
Zamawiany sprzęt
o cechach
określonych w
części I
2
System Versa
Jet –
chirurgiczny
system do
oczyszczania
trudno gojących
się ran
Zamawiana
ilość
3
WSM/DZP/381 -10714/N/2011
Cena 1 szt.
bez VAT
Cena 1 szt.
z VAT
Wartość
zamówienia
netto
Stawka
% VAT
Wartość
zamówienia
brutto
4
5
6
7
8
1 szt.
OGÓŁEM:
---
słownie wartość z kol. 8:
Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:
- w kolumnie 4 (cena bez VAT ) – należy wpisać odpowiednio cenę bez podatku VAT za pozycje z kolumny 2;
jeśli w którejś pozycji występują różne wartości podatku VAT, należy wyszczególnić kwoty odpowiadające
danej stawce podatku VAT, a następnie w ramach rubryki podsumować te wartości.
- w kolumnie 5 (cena z VAT) należy podać cenę z kolumny 4 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych; jeśli w którejś pozycji występuje więcej niż jedna
wartość, wszystkie wymienione wartości należy podsumować,
- w kolumnie 6 (wartość zamówienia netto) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 4 i
liczby zamawianych jednostek z kolumny 3,
- w kolumnie 7 (%VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,
- w kolumnie 8 (wartość zamówienia brutto) – należy podać wartość netto zamówienia podaną w kol. 6
powiększoną o stawkę procentową podatku VAT z kol. 7,
- pozycja OGÓŁEM – należy podsumować wartości podane w kolumnach 6 i 8,
- w wierszu „Słownie wartość zamówienia z kol. 8” należy wpisać słownie wartość z kolumny 8, z wiersza
„ogółem”.
Jeśli wycenie będą podlegały pojedyńcze elementy wchodzące w skład zestawu
–
Wykonawca może odpowiednio rozszerzyć formularz w sposób umożliwiający właściwą
wycenę tych elementów.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1.
2.
3.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki,
akcyzę, opłaty celne i
graniczne, koszty dostarczenia przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i
ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.
Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).
……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
(zgodnie z aktem rejestracyjnym)
Strona 4 z 4
Download