Załącznik do Umowy – Oświadczenie Beneficjenta dot

advertisement
Załącznik nr …. do Umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
…………………………………….
……………………………..
Nazwa i adres Beneficjenta
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT1
W związku z przyznaniem ………..(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)………………………………
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację Projektu ……………….(nazwa i numer Projektu)
………………………………………..,
oświadczam,
że
realizując
powyższy
Projekt
………………………(nazwa Beneficjenta)……………………… nie ma prawnej możliwości odzyskania w
żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została wskazana w budżecie
Projektu.
Jednocześnie ………………………(nazwa Beneficjenta)………….……… zobowiązuję się do zwrotu
zrefundowanej w ramach Projektu………………….(nazwa i numer Projektu) …………………………….……….
części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku 2 przez
………………………(nazwa Beneficjenta)3.
Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania
uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku
VAT.
…………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej i pieczęć)
1
W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach
ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT.
2 Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054, z
późn. zm.)
3 W przypadku przekazania infrastruktury/środków trwałych wytworzonych/nabytych w projekcie innemu podmiotowi
należy wpisać również nazwę tego podmiotu.
Download