Profesor ekonomia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i

advertisement
REKTOR
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
Osoby ubiegające się o to stanowisko, proszone są o złożenie dokumentów w formie
papierowej w Rektoracie; Lublin, ul. Bursaki 12, pok. nr 301 - w terminie do dnia 15
marca 2016 roku następujących dokumentów:
1. Warunki jakie powinien spełniać kandydat
- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
ekonomicznych z zakresu ekonomii lub doktora habilitowanego mającego
publikacje z zakresu ekonomii
- dorobek naukowy i organizacyjny
- doświadczenie dydaktyczne
2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
1. podanie skierowanego do J.M. Rektora. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr
133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
2. życiorys zawodowy
3. kwestionariusz osobowy
4. kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe
5. oświadczenie stwierdzające, że WSPA w Lublinie będzie podstawowym
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
6. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla
potrzeb ustalenia prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku
wygrania konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 marca 2016 roku.
Zatrudnienie od dnia 01 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę.
Druki oświadczeń oraz ankiety można pobrać na stronie Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Administracji.
Download