Reklama - NetPrace.pl

advertisement
3
Ujęcia tradycyjne behawioryzm
Kwestie metodologiczne
Czy stosunki międzynarodowe można badać za pomocą obiektywnych metod naukowych?
Na ile uzasadnione są główne założenia dotyczące rzeczywistości politycznej, na której opiera się
neorealizm?
Czy powinniśmy przyjąć realistyczną wizję natury ludzkiej, według której człowiek jest skłonny do
rywalizacji, czy też wizję liberalną, zgodnie a z którą człowiek na ogół dąży do współpracy?
Czym jest wojna? Czym są przyczyny?
Debaty metodologiczne
ujęcia tradycyjne → behawioryzm (→ pozytywizm) ← ujęcia postpozytywistyczne
Behawioryzm
Według behawiorystów główne zadanie polega na zbieraniu danych empirycznych na temat
stosunków międzynarodowych, których można następnie użyć do pomiarów, klasyfikacji,
uogólnień, a w końcu do potwierdzania hipotez, czyli naukowo wytłumaczalnych wzorców
zachowań.
Behawioryzm interesuje się głównie dostrzeganymi faktami i mierzalnymi danymi, precyzyjną
kalkulacją oraz gromadzeniem danych w celu odkrycia powtarzających się wzorców zachowań,
czyli „praw” w stosunkach międzynarodowych.
Fakty są nierozłączne w stosunku do wartości. Wartości - w odróżnieniu od faktów - nie mogą być
poddawane weryfikacji naukowej. Tak więc behawioryści studiowali fakty, ignorując wartości.
Krytyka Błędem tej metody jest traktowanie stosunków międzynarodowych jako zjawiska
zewnętrznego, dzięki czemu teoretyk stoi na zewnątrz przedmiotu badań. Jest on jednak nadal
człowiekiem i nie jest w stanie uniezależnić się od stosunków międzynarodowych, zawsze będzie
tkwił wewnątrz przedmiotu badań. Nigdy zatem nie uzyska całkowitego obiektywizmu i
neutralności moralnej.
Podstawowe założenia podejścia behawioralnego
podstawowym elementem analizy jest pojedyncza jednostka
polityka stanowi tylko jeden aspekt ludzkich zachowań
zachowania polityczne należy badać na różnych poziomach analizy, w tym na poziomie
społecznym, kulturowym i poziomach jednostkowych
Podstawowe założenia stanowiska behawioralnego według Davida Eastona 1965
prawidłowości
weryfikacja
techniki
kwantyfikacja
wartości
ścisła naukowość
integracja
Zarzuty wobec behawioryzmu
zachowania ludzi stosunkowo rzadko wpisują się w uproszczone modele
niezwykle trudno jest przewidzieć zmianę historyczną nawet w sposób bardzo ogólny
behawioryści wychodzą z założenia, że istnieje zewnętrzny czy też realny świat stosunków
międzynarodowych, funkcjonujący zgodnie z własnymi obiektywnymi prawidłowościami lub
wzorami, które można odkryć i wyjaśnić za pomocą modeli i teorii empirycznych
(…)
… i niezależność sądu
Krytyka ujęć tradycyjnych na kilku płaszczyznach:
za historycyzm
za przedstawianie studiów idiograficznych (opisowych i szczegółowych) zamiast nomotetycznych
(wyjaśniających i uogólniających)
za zadowalanie się teorią przypominającą „wieżę z kości słoniowej”, której nigdy nie sprawdza się
w konfrontacji z rzeczywistością
za wygodne założenie, że teoria jest tym samym co wiedza, a nie zwykłym…
Dominujące nurty badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych-opracowanie
uznane głosy vs podejścia alternatywne - omówienie
Behawioralna koncepcja rozwoju psychologii
Prezentacja psychlogii nieświadomości
Psychologia I rok I semestr
podejścia tradycyjne vs behawioryzm - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download