Rozdział 2. Pojęcie stosunków społecznych w klasycznej

advertisement
Spis treści
Rozdział 1.
Wprowadzenie. Obecność i nieobecność pojęcia stosunków
społecznych w socjologii 7
Rozdział 2.
Pojęcie stosunków społecznych w klasycznej interpretatywnej socjologii analitycznej. Weber i Znaniecki 29
2.1. Wstęp: tradycja simmlowska 29
2.2. Koncepcja stosunków społecznych według Maxa Webera 34
2.3. Koncepcja stosunków społecznych według Floriana
Znanieckiego 50
2.4. Stosunki społeczne jako przedmiot innych klasycznych koncepcji
socjologii interakcyjnej 72
2.5. Podsumowanie 78
Rozdział 3.
Śladami Znanieckiego. O pojęciu stosunków społecznych
w polskiej socjologii 87
Wstęp 87
Model autorstwa Theodore’a Abla 88
Koncepcja Franciszka Mirka 90
Model prezentowany przez Tadeusza Szczurkiewicza 92
Stosunki społeczne jako elementy więzi społecznej według
Jana Szczepańskiego 94
3.6. „Stawanie się społeczności” według Pawła Rybickiego i pięć
problemów badawczych w socjologii stosunków społecznych 95
3.7. Ku wykraczającej poza myśl Znanieckiego socjologii stosunków
społecznych 101
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
Spis treści
6
Rozdział 4.
Socjologia stosunków rasowych według Herberta
Blumera 105
4.1. Wstęp 105
4.2. Blumer jako „mikrosocjolog i psycholog społeczny” 109
4.3. Działania, działania połączone, interakcje, stosunki społeczne,
zachowania zbiorowe 115
4.4. Socjologia zagadnień rasowych według Blumera 124
4.5. Obrońcy i kontynuatorzy „makrosocjologii” Blumera 154
4.6. Podsumowanie 159
Rozdział 5.
Stosunki etniczne jako typ stosunków społecznych
we współczesnej „makrosocjologii indywidualistycznej”.
Peter M. Blau i Hubert M. Blalock 162
5.1. Wstęp 162
5.2. „Indywidualistyczna makrosocjologia” 163
5.3. Koncepcja stosunków międzygrupowych według Petera
M. Blaua 164
5.4. Teoria stosunków mniejszościowych według Huberta
M. Blalocka 180
5.5. Podsumowanie 201
Rozdział 6.
Stosunki etniczne między aktorami zbiorowymi. Socjologia
procesu asymilacji. John Rex i Michael Banton 208
6.1. Wstęp 208
6.2. Dynamika stosunków etnicznych w „teoriach sukcesji” i „teoriach
asymilacji” 210
6.3. Koncepcja dynamiki stosunków rasowych według Johna
Rexa 227
6.4. Wizja stosunków rasowych według Michaela Bantona 234
6.5. Stosunki etniczne jako międzygrupowe stosunki władzy 245
6.6. Podsumowanie 249
Rozdział 7.
Zakończenie. Ku nowej interakcyjnej socjologii stosunków
etnicznych 251
Bibliografia 262
Indeks nazwisk 278
Download